Thông tin, cập nhật và lời khuyên về sự bùng phát của coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Quý vị phải ở nhà. Như thế sẽ bảo vệ được nhiều mạng sống.
Nếu lo ngại, quý vị hãy gọi đến đường dây thường trực coronavirus số 1800 675 398 (24/24).
Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho TIS National qua số 131 450.
Vui lòng chỉ gọi Ba Số Không (000) trong trường hợp khẩn cấp.