Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
'I he Peesi ni (On this page)

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ko e hā e ngaahi me‘a kuo pau ke ke manatu’í (What you must remember)

  • Kapau ‘oku ke ma‘u e ngaahi faka‘ilonga ‘o e coronavirus, ‘alu ‘o sivi.
  • Kapau ‘oku ke ongo‘i puke, nofo ‘i ‘api. ‘Oua e ‘alu ‘o vakai hao fāmili pe te ke ‘alu ki he ngāue.
  • Fanofano ho ongo nimá, tale pe mafatua ki ha pepa tisiu pe ki ho tui‘inimá, pea ke nofo vā mama‘o ‘aki ha mita ‘e 1.5 ‘o mama‘o mei ha taha ‘oku ‘ikai ke mo nofo fakataha.
  • Kuopau ke hoko atu pē ho‘o ngāue mei ‘apí.
  • Ko e ‘Ofisa Pule Mou‘i (Chief Health Officer) ‘oku ne malava ke liliu e ngaahi fakangatangatá ‘o kapau ‘e ‘i ai ha toe liliu ‘i he ngaahi me‘a ‘oku hokó.
Four reasons to leave home
Four reasons to leave home - Tongan

Ngaahi ma‘unga talá (Resources)

Kātaki ‘o ngāue‘aki ‘a e ngaahi me‘a ko eni ‘i laló peá ke tufaki atu ia ki ho kāingá mo e komiunitī fakafou ‘i he ‘īmeili, ngaahi mītia fakasōsiale, pe ha fa‘ahinga founga pē ‘e ala lava ‘i ho komiunitií.