Fakaikiiki ‘o e ngaahi liliu ki he fakataputapuí

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Meʻa kuo pau ke ke manatuʻí

 • Kuo pau ke ke tui ha meʻa maluʻi fofonga kapau te ke mavahe mei ‘api.
 • Tauhi ‘a e vāmamaʻo malu ‘o e mita ‘e 1.5 mei he niʻihi kehé.
 • Fanofano maʻupē ho nimá.
 • Ka ‘okú ke ongoʻi puke, nofo ‘i ‘api. ‘Oua ‘e ‘alu ki he ngāué.
 • Tale pe mafatua ki ha pepa holoholo pe ki ho tuiʻi nimá.
 • Kapau ʻokú ke maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ‘o e kolonavailasí (KŌVITI-19), kuo pau ke ke ‘alu ‘o sivi.
 • Ko e sivi kolonavailasí ‘oku taʻetotongi ia ki he tokotaha kotoa. ‘Oku kau ki heni mo kinautolu ‘oku ‘ikai haʻanau kaati Medicare, ‘o hangē ko e kau ‘aʻahi mei muli, kau ngāue ʻoku haʻu fakataimi pe ko e kau kumi hūfanga.

'I he Peesi ni

Tuʻunga lolotonga ‘o e fakataputapuí ‘i Vikatōlia

Ko e palani ke tukutukuange atu ‘a e ngaahi fakataputapuí mo e ngaahi sitepu maʻa Vikatōlia ke foki ki he tuʻunga anga-mahení ʻo e KŌVITÍ kuo tuku atu ia ‘i he Mape fononga ʻa e Kolonavailasí (KŌVITI-19) ki he fakaʻataá.

‘Oku ‘i ai ha palani ʻe taha maʻá e lotokolo ʻo Melipoané pea taha leva maʻá e tuku‘uta ʻo Vikatōliá.

Ko e ‘Ōfisa Moʻui Pule pē ʻoku lava ke ne liliu ‘a e ngaahi fakataputapuí kapau ʻe liliu ʻa e tuʻungá.

Lotokolo ʻo Melipoané

Sitepu Uá: mei he 28 Sepitema 2020 ‘i he ngaahi kolo lotokolo Melipoané.

ʻE ‘ikai ha toe fakangatangata ‘o e taimi fefonongaʻakí ‘i he ngaahi kolo loto-kolo ‘o Melipoané mei he 5 hengihengi ‘aho 28 Sepitema 2020.

Te ke lava ‘o mavahe mei ‘api ʻi ha faʻahinga taimi pē ‘i he ngaahi ‘uhinga ‘e fā:

 • Fakatau meʻakai mo e ngaahi fiemaʻu tefitó
 • Fakamālohisino (‘i tuʻa pea kei fakangatangata)
 • Ngāue kuo ʻosi fakangofua
 • Ke tauhi ki ha taha, ko ha ngāue‘ofa pe ke kumi tokoni fakafaitoʻo.

Ke fakamālohisino mo e fakatau ‘o e ngaahi fiemaʻu tefitó, kuo pau ke ke ʻi loto pē ʻi he kilomita ‘e 5 mei ho ‘apí.

Mei he taimí ni:

 • ‘E lava ha toko nima mei ha ongo ‘api ‘e 2 ke nau fetaulaki ki ha feituʻu pē ‘i tuʻa.
 • ʻE fakaangaanga ke foki ki he akó ‘a e fānau iiki angé (prep)ʻo aʻu ki he kalasi 6, VCE/VET/VCAL, pea mo e ngaahi ako makehé (specialist) ʻi he Teemi 4.
 • Toe fakaava ‘a e tauhiʻanga ʻo e fānau valevalé.
 • Toe lahiange ‘a e ngaahi ngāueʻanga ‘e lava ke fakaavá.
 • Toe ava ‘a e ngaahi vai kaukaú, ngaahi faiʻanga fakamālohisinó ki ha tokoua pea mo ha fai fakamālohisino ʻe taha.
 • ‘E ʻatā ki ha toko nima mo ha taki lotu ‘e taha ke nau fai ha fakatahataha fakalotu ʻi tuʻa.
 • ‘E ʻatā ‘a e kātoanga malí ke fai ‘i tuʻa ka ko e toko nima pē ‘e ngofuá (ʻoku kau ki heni ‘a e ongo meʻamalí mo e ongo fakamoʻoní).
 • ‘E lava ke fakamoʻuaʻi koe ‘e he kau Polisi Vikatōliá ʻo aʻu ki he $4,957 kapau te ke fononga ki he kolo ʻuta Vikatōliá kae ‘ikai ha ‘uhinga lelei fakalao. ‘E toe lava foki ke fakamoʻuaʻi koe ‘i haʻo fetaulaki ‘i tuʻa mo hao fāmili pe ngaahi kaungāmeʻa ka ‘oku ‘ikai ke mou nofo fakataha pea tokolahi hake ‘i he toko nimá. ʻE lava pe ke fakamoʻuaʻi koe kapau ‘e ‘i ai ha fāmili pe kaungāmeʻa ‘e ‘aʻahi atu ki ho ‘apí kae ‘ikai ha ‘uhinga lelei, hangē ko hano fai ha tokoni pe tauhi.

Sitepu Tolú: Ka aʻu ‘a e ʻavalisí ʻo siʻi hifo he toko nimá ʻa e kau puke foʻoú (vahefonua fakakātoa) ‘i he ‘aho ‘e 14 kuo hilí (vahefonua fakakātoa), pea kapau ʻe felotoi ki ai ‘a e kau mataotao ki he moʻuí.

Mei he taimí ni:

 • ‘Oku ‘ikai ha toe fakangatangata mo e fakataputapui ki he mavahe mei ‘api pe ki he lōloa hoʻo fefonongaʻakí.
 • ‘E lava ke aʻu ki he toko 10 ke fakatahataha ʻi tuʻa.
 • ‘E lava ke aʻu ki he kau ʻaʻahi ʻe toko nima ki ho ‘apí mei ha fāmili ʻe taha. Ka kuo pau ko e fāmili tatau pē.
 • Ko e fānauako ‘i he Kalasi 7 ki he Kalasi 10 ‘oku ngalingali nai te nau foki ki he akó kapau ‘e toko siʻi ai pē ‘a e kau puke foʻoú pea kapau ʻe felotoi ki ai ‘a e kau mataotao ki he moʻuí.
 • Toe ava ʻa e ngaahi falekoloá mo e ngaahi fale ngaohi ‘ulú.
 • ʻE lava ke ava ‘a e ngaahi falekaí mo e ngaahi kāfeí ‘a ē ‘oku ‘i ai ha ngaahi tangutuʻanga ‘i tuʻá pea fakangatangata ʻa e fakakulupú ki he toko 10.
 • ‘Oku ‘i ai ha fakaangaanga ke fakafoki mo e ngaahi sipoti ‘oku fakahoko ʻi tuʻa ka ʻoku ʻikai tauʻaki sinó maʻá e kakai lalahí. ‘E toe fakafoki mo e sipoti ʻoku fakahoko ʻi tuʻa ʻa e faʻahinga siʻi hifo he taʻu 18 (tatau pē pe ko e sipoti tauʻaki sino pe ‘ikai).

Sitepu Fakaʻosí: fakatatau ki he faleʻi ‘a e vaʻa faleʻi ki he moʻui lelei ʻa e kakaí pea ‘ikai ha toe niʻihi foʻou ‘e puke ‘i he ‘aho ‘e 14 kuo hilí pea felotoi ki ai ‘a e kau mataotao ki he moʻuí.

Mei he taimí ni

 • ‘E lava ke aʻu ki he toko 50 ke fakatahataha ʻi ha feituʻu ‘i tuʻa.
 • ‘E lava ke aʻu ki he toko 20 ha kau ‘aʻahi atu ki ho ‘apí.
 • ‘E ava ‘a e ngaahi falekoloá kotoa.
 • ‘E lava ke ava ʻa e ngaahi falekaí mo e ngaahi kāfeí ki ha kulupu ʻoku fakangatangata pē ki he toko 20 ʻoku nau tangutu ‘i loto, pea fakangatangata pē ki he toko 50 ʻa e faʻahinga tuʻupaú.
 • ‘E lava ke fakafoki ʻa e ngaahi sipotí, ʻo kapau kuo ‘osi maau haʻanau palani maluʻi. ‘E kamata mo e ngaahi sipoti tauʻaki sinó ki ha faʻahinga taʻu pē.
 • Ko e ngaahi kātoanga malí mo e ngaahi putú ‘e lava ke aʻu ki he toko 50 ke kau atu ki ai.
 • ‘E foki mo e ngaahi ouau fakalotú, ka ʻe pau ke fakapapauʻi ‘a e lao sikuea mita tapafā tatau.

KŌVITI Angamahení: kapau ‘e aʻu ki he ʻaho ʻe 28 ʻoku ʻikai ha kau puke foʻou, pea ‘ikai foki ke toe ‘i ai ha taha ‘e lolotonga puke ‘i he mahakí ni (vāhengá fakakātoa), pea ‘ikai ha toe tuʻu lavea ʻa ‘Aositelēliá ni, pea loto ki ai mo e kau mataotao ki he moʻuí.

Mei he taimí ni:

 • ‘E fakamaʻamaʻa ʻa e fakataputapuí pe ʻe aʻu pē ‘o toʻo kotoa makatuʻunga ʻi he ngaahi tuʻunga malú.
 • ‘Oku ‘i ai ha fakaangaanga ke foki ki he ngāué ‘a kinautolu ko ia ʻoku ngāue mei ‘apí.
 • ‘E ‘ikai ha fakangatangata ‘o e tokolahi ki he ngaahi kātoanga malí pe ngaahi putú.
 • ‘E ‘ikai ha fakangatangata ‘o ha fakatahataha pe kau ʻaʻahi ki he ngaahi ‘apí.

Kolo ʻUta ʻo Vikatōliá

Sitepu Tolú:

Mei he 11.59pm ‘aho 16 Sepitema 2020 ‘i he feituʻu kolo ʻuta ʻo Vikatōliá:

 • ‘Oku ‘ikai ha toe taputapui ‘i he ngaahi ‘uhinga ko ia ke mavahe ai mei ‘apí pe fakangatangata ‘a e mamaʻo ‘o e fefonongaʻakí ʻi he kolo ʻuta ʻo Vikatōliá. aí.
 • Aʻu ki he toko 10 ‘e lava ke nau fakatahataha ʻi ha feituʻu ‘i tuʻa.
 • ‘E lava ke ke tali ha kau ʻaʻahi ʻo aʻu ki he toko nima ki ho ʻapí mei ha ʻapi ʻe taha. Ko e kau ‘aʻahí kuo pau mei he ʻapi tatau pē ʻe taha. ʻE lava ke ke fili ʻa e ‘api pe ‘e taha ko ia ‘e ngofua ke mou fehaʻaʻahiʻaki lolotonga ʻa e fakataputapuí. Ko e longaʻi fānau ‘i lalo ‘i he māhina ‘e 12 ‘oku ‘ikai ke nau kau ‘i he lau ʻo e toko nimá.
 • ʻE lava ke ava ʻa e ngaahi falekaí mo e ngaahi falekofí mo e ngaahi tangutuʻanga pē ki tuʻa, mo ha kulupu fakangatangata pē ki he toko 10.
 • ʻOku fakaangaanga ke foki mo e ngaahi sipoti ʻoku ʻikai fai ha tauʻaki sino ʻoku fakahoko ʻi tuʻa ʻa e kakai lalahí. ‘E kamata mo e ngaahi sipoti ki tuʻa ‘a e faʻahinga siʻi hifo he taʻu 18 (tatau pē pe ko e sipoti tauʻaki sino pe ‘ikai).

Sitepu Fakaʻosí: Fakatatau ki ha faleʻi ‘a e vaʻa faleʻi ki he moʻui lelei ʻa e kakaí pea ‘ikai ha toe niʻihi foʻou ‘e puke ‘i he ‘aho ‘e 14 kuo hilí (vahefonuá fakakātoa) pea felotoi ki ai ‘a e kau mataotao ki he moʻuí.

Mei he taimí ni:

 • ‘E lava ke aʻu ki he toko 50 ke fakatahataha ‘i ha feituʻu pē ‘i tuʻa.
 • Te ke lava pe ke talitali ha kau ‘aʻahi atu ki ho ‘apí ‘o aʻu ki he toko 20.
 • ‘E ava ‘a e ngaahi falekoloá kotoa.
 • ‘E lava ke ava ʻa e ngaahi falekaí mo e ngaahi kāfeí kae fakangatangata pē ʻa e fakakulupú ki he toko 20 ka nau tangutu pea fakangatangata ʻa e faʻahinga tuʻupaú ki he toko 50 fakakātoa.
 • ‘E lava ke fakaava ʻa e sipotí, kapau kuo maau ha palani maluʻi. ‘E kamata mo e ngaahi sipoti tauʻaki sinó kotoa ki ha faʻahinga taʻu pē.
 • Ko e ngaahi kātoanga malí mo e ngaahi putú ‘e lava ke aʻu ki he toko 50 ke nau kau atu ki aí.
 • ‘E foki mo e ngaahi ouau fakalotú, ka ʻe pau ke fakapapauʻi ‘a e lao sikuea mita tapafā tatau.

KŌVITI Angamahení (COVID Normal) – kapau ‘e ‘ikai ha kau puke foʻou ‘o aʻu ki he ‘aho ‘e 28, pea ‘ikai toe ‘i ai ha taha ‘e lolotonga puke (vāhengá fakakātoa), pea ‘ikai kei tuʻu lavea ʻa ‘Aositelēliá ni.

Mei he taimí ni:

 • ‘E fakamaʻamaʻa ‘a e ngaahi fakataputapuí pea aʻu pē ‘o toʻo, ka ʻe makatuʻunga pē ʻi he ngaahi tuʻunga malú.
 • ‘Oku ‘i ai ‘a e fakaangaanga ke foki ki he ngāueʻangá ‘a kinautolu ʻoku nau ngāue pē mei ‘apí.
 • ‘E ‘ikai ha fakangatangata ‘o e tokolahi ki he ngaahi kātoanga malí pe ngaahi putú.
 • ‘E ‘ikai ha fakangatangata ki he ngaahi fakatahataha pe ‘aʻahi ki ‘apí.

Founga ke nofo malu mo moʻui lelei

Ko e kolonavailasí (KŌVITI-19) ‘oku tau kei feʻao pē mo ia pea ‘e lava ke mafola vave ‘aupito. Ke tokoni ki hono maluʻi hotau ngaahi fāmilí mo hotau ngaahi komiunitií, kuo pau ke tau takitaha fai ʻene tafaʻaki.

Ko eni ʻa e ngaahi meʻa faingofua te ke lava ‘o fai ke ke nofo malu ai:

 • Fanofano ho nimá ‘aki ha koa mo ha vai ‘i ha sēkoni ‘e 20.
 • Tale pe mafatua ki ha pepa holoholo pe ki ho tuiʻi nimá.
 • Tauhi ‘a e vā mamaʻo malu ‘o e mita ‘e 1.5 mei he niʻihi kehé.
 • Tui ha meʻa maluʻi ki ho ihú mo ho ngutú kapau te ke mavahe mei ‘api.
 • ʻAlu ki hoʻo ngaahi sivi fakafaitoʻó.
 • · Kapau ‘okú ke ongoʻi puke, nofo ‘i ‘api. ‘Oua ‘e ‘aʻahi ki he fāmilí pe ‘alu ki he ngāué.
 • ʻAlu ‘o sivi kapau ‘okú ke maʻu ha ngaahi fakaʻilonga peá ke foki hangatonu ki ‘api.

Tokoni ‘oku ala maʻu

Kapau ‘okú ke hohaʻa ki he mole hoʻo vahé lolotonga hoʻo tatali ki he ola hoʻo siví, te ke ʻatā nai ki ha tokoni $450 kolonavailasi (KŌVITI-19) Totongi Nofo Mavahe ʻo Tatali ki he Siví (Testing Isolation Payment).

Kapau ʻoku maʻu ho siví ʻokú ke moʻua he vailasí pe fetuʻutaki vāofi mo ha taha ʻoku moʻua mo ia he vailasí te ke ʻatā nai ki ha totongi $1,500. Ke maʻu ha fakamatala lahiange telefoni ki he laine tokoni ‘o e Kolonavailasí ki he 1800 675 398. Kapau ‘okú ke fiemaʻu ha fakatonulea, lomiʻi ‘a e noá (0).

Kapau ‘okú ke ongoʻi hohaʻa mo taʻemanonga pe ko ha taha ‘okú ke ‘ilo, ʻe lava ke ke telefoni ki he Lifeline ki he 13 11 14 pe Beyond Blue ‘i he 1800 512 348. Kapau ‘okú ke fiemaʻu ha fakatonulea, ‘uluaki telefoni ki he 131 450.

Kapau ‘okú ke ongoʻi liʻekina, te ke lava ‘o telefoni ki he laine tokoni ‘a e kolonavailasí (KŌVITI-19) ki he fika 1800 675 398 peá ke lomiʻi ‘a e tolu (3). ‘E fakahoko leva koe ki ha taha volenitia mei he Kolosi Kula ʻa ʻAositelēliá ‘a ia te ne lava ‘o fakahoko koe ki ha ngaahi sēvesi tokoni ‘i ho feituʻú.

Meʻa maluʻi ʻo e ngutú mo e ihú

Ko e tokotaha Vikatōlia kotoa pē taʻu 12 pe lahiange kuo pau ke ne ngāueʻaki ha meʻa maluʻi fofonga ‘i he taimi kotoa pē ʻe mavahe ai mei ‘api, tukukehe kapau ‘oku ‘i ai ha ‘uhinga fakalao ʻe taʻofi ai ia mei haʻane tui ha meʻa maluʻi ʻo e ngutú mo e ihú. Ko e fakatātaá:

 • kapau ‘oku ‘i ai ha tuʻunga fakafalemahaki ‘o hangē nai ko ha palopalema ‘e hoko ki he kili ho fofongá, pe ko ha palopalema hoʻo mānavá.
 • kapau ‘okú ke ‘i he loto kā, tokotaha pē pe ko ha taha ‘oku mou nofo fakataha.
 • kapau ‘okú ke fai ha faʻahinga fakamālohisino ‘oku fuʻu longomoʻui, ka kuo pau ke ke toʻotoʻo ha meʻa maluʻi ʻo e ngutú mo e ihú.
 • mei he 11:59 efiafi ‘aho 11 ‘Okatopá, kuo pau ke ke tui ‘a e meʻa maluʻi fofongá pe ko ha meʻa ke maluʻi ho ihú mo e ngutú fakatouʻosi. ʻE ʻikai lava ke ke ngāueʻaki pē ʻa e meʻa pūlou sioʻatá.

 

Sivi mo nofo mavahe

Kapau ‘okú ke maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ‘o e kolonavailasí (KŌVITI-19), kuo pau ke ke ‘alu ‘o sivi. peá ke nofomaʻu ‘i ‘api kae ʻoua leva kuo maʻu ‘a e olá. ʻOua ‘e ʻalu ki he ngāué pe ki he falekoloá.

Ko e ngaahi fakaʻilonga ‘o e kolonavailasí ‘oku kau ai ‘a e:

 • Mofi, fakamokosia pe tautaʻa
 • Tale pe mamahi ‘a e mongá
 • Nounou ‘a e mānavá
 • Lelenoa ‘a e ihupeʻé
 • Mole ‘a e uʻa fiekaí pe nanamú

Ko e sivi kolonavailasí ‘oku taʻetotongi ki he tokotaha kotoa. ‘Oku kau kotoa ki heni mo kinautolu ‘oku ‘ikai haʻanau kaati Medicare, ‘o hangē ko e kau ‘aʻahi mei muli, kau ngāue ʻoku haʻu fakataimi pe ko e kau kumi hūfanga.

Kapau ʻoku maʻu ‘a e olá ‘okú ke moʻua ‘i he kolonavailasí (KŌVITI-19), kuo pau ke ke nofo mavahe ‘i ho ‘apí. Ke maʻu ha fakamatala lahiange vakai ki he Ko e meʻa ke fai kapau ʻe sivi koe ʻokú ke moʻua ʻi he kolonavailasí (KŌVITI-19) (Word).

Kapau ʻokú ke fetuʻutaki vāofi mo ha taha ʻoku moʻua ‘i he kolonavailasí (KŌVITI-19) kuo pau ke ke nofo mavahe ʻi ha ‘aho ‘e 14. Ke maʻu ha fakamatala lahiange vakai ki he Ko e meʻa ke fai kapau ʻe sivi koe ʻokú ke moʻua ʻi he kolonavailasí (KŌVITI-19) (Word).

Maʻuʻangatalá

Kātaki ‘o ngāueʻaki ‘a e ngaahi fakahinohino ʻi laló ‘o vahevahe atu ia ki ho mou ngaahi komiunitií, ‘i ha ‘īmeili, mītia fakasōsiale, pe ko ha toe faʻahinga kulupu netiueka pē.

Sivi mo nofo mavahe

Nofo malu

Kumi tokoni

Meʻ’a maluʻ’i fofonga