ጽማቝ እቲ ኣብ ቀይድታት ተገይሩ ዘሎ ለውጥታት

ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ናብ ኮሮና ቫይረስ/coronavirus ብሆትላይን 1800 675 398 (24 ሰዓታት) ጌርካ ምድዋል።.
ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ን TIS National ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል.
በጃኹም ብሰለስተ ዜሮ (000) ንህጹጽ ጸገም ጥራይ.

ክትዝክሮ ዘሎካ

 • እትነብረሉ ቦታ ብዘየገድስ፡ ካብ ቤትካ ክትወጽእ ከለኻ ንኣፍካን ንኣፍንጫኻን ገጥ ኣቢሉ ዝሽፍን መሸፈኒ ገጽ ክትገብር ኣለካ።
 • ካብ ካልኦት ሰባት እንተ ወሐደ 1.5 ሜተሮዘተኣማምን ርሕቐት ሓሉ።
 • ኣዘውቲርካ ኣእዳውካ ተሓጸብ።
 • እንተ ተጸሊኡካ፡ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ። ናብ ስራሕ ኣይትኺድ።
 • ክትስዕል ወይ ክትሕንጡሽ ከለኻ ሶፍቲ ቲሹ ወይ ኩርናዕ ኢድካ ተጠቐም።
 • ዝኾነ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ እንተ ኣልዩካ፡ ግድን ክትምርመር ኣሎካ
 • መርመራ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ። እዚ ኸአ (Medicare) ካርዲ ንዘይብሎም፣ ካብ ካልእ ሃገር ንዝሙጹ በጻሕቲ፣ ንኣህጉራዊያን ተመሃሮ፣ ንተሰዲዶም ዝዓዪን ንሓተትቲ ዑቕባን የካትት።

ኣብዚ ገጺ

ናይ ቪክቶርያ እዋናዊ ቐይዲ ደረጃታት፦


እቲ ቀይድታት ንኽልዓልን ቪክቶርይ ከኣ ናብ (COVID Normal) ንኽትበጽሕ ተጌሩ ዘሎ መደባት ኣብቲ ንቪክቶርያ እንደገና ንምኽፋት ዝተገብረ መደብ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ተዘርዚሩ ኣሎ።

ንክልልኸተማ ሜልበርን ሓደ መደብ ከምኡውን ንዞባዊ ቪክቶርያ ሓደ መደብ እዩ ተጌሩ ዘሎ።

ኵነታት እንተ ተቐይሩ፡ እቲ ዋና ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና (Chief Health Officer) ኣብቲ ቐይድታት ለውጢ ኺገብር ይኽእል እዩ።

ክልል ኸተማ ሜልበርን

ኻልአይ ስጉምቲ፡ ኻብ ዕለት 28 መስከረም 2020 ኣብ ከተማ ሜልበርን. ኻብ ዕለት 28 መስከረም 2020 ሰዓታ 5 ወጋሕታ ኣብ ከተማ ሜልበርን ሰዓታት እቶእቶ ጠጠው ኽብል እዩ።

በዝኤን ኣርባዕተ ምኽንያታት ካብ ቤትካ አብ ዝኾነ ሰዓታ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፦

 • ምግቢ ወይ ግድን ዘድልየካ ነገራት ንምዕዳግ
 • ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንምግባር (ኣብ ግዳምን ውሱንን)
 • ፍቑድ ዝዀነ ስራሕ
 • ንሰብ ንምክንኻን፡ ንሕያውነታዊ ምኽንያታት ወይ ከኣ ንሕክምና።

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንምግባርን ምግቢ ወይ ግድን ዘድልየካ ነገራት ንምዕዳግን ካብ ቤትካ ንልዕሊ 5 ኪሎ ሜተር ክትጐዓዝ አይፍቀድን።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ሐሙሽተ ሰባት ኻብ ኽልተ ስድራቤት ኣብ ግዳም ኽራኸቡ ይኽእሉ እዮም።
 • ኻብ ኣዚለ ስጋብ 6ይ ኽፍሊ፡ VCE/VET/VCAL ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ስንኩላንን ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ 4ይ ክፍለ ዓመት ደረጃ ብደረጃ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ እዮም።
 • መዋእለ ሕጻናት ክኽፈት እዩ።
 • ዝኽፈታ ትካላት ኽውሰኻ እየን።
 • ናይ ግዳም መሐንበሲ ክኽፈት እዩ፡ ስፖርታዊ ልምምድ ንኽልተ ተሳተፍትን ነቲ መምህርን ጥራይ።
 • ኣብ ግዳም ዝግበር ሃይማኖታዊ ኣኼባታት ንሐሙሽተ ሰባትን ንሐደ መራሒ እምነትን ፍቑድ እዩ።
 • አብ ግዳም ንዝግበር መርዓ 5 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ (እዚ ከኣ ንመርዓው፡ንመርዓትን ንመሰኻኽርን የካትት)
 • ብዘይ ሕጋዊ ምኽንያት ናብ ዞባዊ ቪክቶርያ ተኼድካ ክሳዕ $4,957 ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ግዳም ምስ ልዕሊ 5 ሰባት ምሳኻ ዘይቅመጡ አዕሩኽትኻ ወይ ከኣ ቤተሰብካ ተተኣኪብካውን ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ። አዕሩኽትኻ ወይ ከኣ ቤተሰብካ ብዘይ ብቑእ ምኽንያት፡ ከም ንምክንኻን ናብ ቤትካ ክበጽሑ ተመጺኦምውን ክትቅጻዕ ትኽእል ኢኻ።

ሳልሳይ ስጉምቲ፦ ቅድሚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘለዋ 14 መዓልታት (ኣብ መላእ ምምሕድዳር) ኣብ መዓልቲ ብገምጋም ኻብ ሐሙሽተ ንታሕቲ (ኣብ መላእ ምምሕድዳር) ሐደስቲ ዝሐመሙ ተተረኺቦምን ከምኡውን እቶም ኽኢላታት ጥዕና ተተሰማሚዖምሉ።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ሰዓታት እቶእቶ ጠጠው ኽብልን ኻብ ቤትካ ኸይትወጽእን ርሒቕካ ከይትኸይድን ዝብል ቐይዲ ኣይክህሉን እዩ።
 • ኣብ ግዳም 10 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ።
 • ሐሙሽተ ሰባት ናብ ቤትካ ክበጽሑኻ ይኽእሉ። ኻብ ሓደ ስድራቤት ኽኾኑ ግን እለዎም።
 • እቶም ኽኢላታት ጥዕና ተተሰማሚዖምሉን ቑጽሪ ናይ ዝሓሙ ዘለዉ ተውሒዱን ኻብ 7ይ ክፍሊ ስጋብ 10ይ ዓመት ዘለዉ ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም።
 • እንዳ መሻጢትን እንዳ ጨጕሪ ቐምቀማይ ክኽፈት እዩ።
 • ኣብ ግዳም ኮፍ ኢልካ አገልግሎት ዝህባ ኣብያተ ምግብን ካፈታትን ክኸፍታ ይኽእላ፡ ሓንቲ ጉጅለ ልዕሊ 10 ሰባት ዘይብላ ክትከውን ኣለዋ።
 • ምትንኻፍ ዘይብሉ ናይ ግዳም ስፖርት ናይ ዝበጽሑ ሰባት ደረጃ ብደረጃ ክምለስ እዩ። ምትንኻፍ ዘለዎን ዘይብሉን ናይ ግዳም ስፖርት ንትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እንደገና ክጅምር እዩ።

ናይ መጨረሽታ ስጉምቲ፡ ሓለዋ ጥዕና ብዝህበና ምኽር ተወኪስናን ቅድሚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘለዋ 14 መዓልታት ሐደስቲ ዝሐመሙ ሰብ ተዠይተረኽቡን ከምኡውን እቶም ኽኢላታት ጥዕና ተተሰማሚዖምሉ።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ኣብ ግዳም 50 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ።
 • 20 ሰባት ናብ ቤትካ ክበጽሑኻ ይኽእሉ።
 • ኹሉ ሹቃት ክፉት እዩ።
 • ኣብያተ ምግብን ካፈታትን ክኸፍታ ይኽእላ፣ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኽፍሊ ሓንቲ ጉጅለ ልዕሊ 20 ሰባት ዘይብላ ክትከውን ኣለዋ፡ ብጠቕላላ ኮፍ ንዝበሉ ዓማዊል ዝውሃብ ኣገልግሎት ድማ ልዕሊ 50 ሰባት ክኸውን የብሉን።
 • ዘድሊ ጥንቃቐታት ድሕንነት ዘማልኣ ማእከላት ስፖርት ክኽፈታ ይኽእላ። ምትንኻፍ ዘለዎ ስፖርት ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ ንዘለዉ ክፉት ክኸውን እዩ።
 • አብ መርዓን ስርዓት ቀብሪን 50 ሰባት ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም።
 • ህዝባዊ ናይ ሃይማኖት ኣምልኾ ናብ ዝነበሮ ኽምለስ እዩ፣ ደንቢ ኣርባዕተ ትርብዒት ሜተር ግና ክሕሎ ኣለዎ።

COVID Normal - ን28 መዓልታት እዚ ሕማም ዝሓዞ ሐደስቲ ሰባትን ዘይሓወየ ሰብን እንተ ዘየለ (ኣብ ምሉእ ቪክቶርያ) ኸምኡ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ዘሻቕል ለብዒ እንተ ዘየለ እሞ ኽኢላታት ጥዕና ኸኣ እንተ ተሰማሚዖምሉ።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ኵነታት ድሕንነት ኣብ ግምት ብምእታው ቀይድታት ክዘልቕ ወይ ክልዓል እዩ።
 • እቶም ኣብ ቤቶም ኾይኖም ዝሰርሑ ዘሎዉ ደረጃ ብደረጃ ናብቲ ዝሰርሕሉ ትካል ከይዶም ክሰርሑ እዮም።
 • ንመርዓን ንስነ ስርዓት ቀብርን ደረት ኣይክህልዎን እዩ።
 • ኣብ ቤትካ ናይ ዚእከቡ ሰባት ደረት ቍጽሪ ኣይክህልዎን እዩ።

ዞባዊ ቪክቶርያ

ሳልሳይ ስጉምቲ፦

ካብ 11.59 ምሸት 16 መስከረም 2020 ኣብ ዞባዊ ቪክቶርያ፡

 • ኣብ ዞባዊ ቪክቶርያ ኻብ ቤትካ ኸይትወጽእን ርሒቕካ ከይትኸይድን ዝብሉ ቐይዲታት የለውን።
 • ኣብ ግዳም 10 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ።
 • ክሳዕ ሐሙሽተ ሰባት ናብ ቤትካ ክበጽሑኻ ይኽእሉ። ቀይድታት ኻብ ሓደ ቤተ ሰብ ኽኾኑ ግን እለዎም። ብእዚ ናይ ቀይድታት እዋን ናብ ቤትካ ኪበጽሐካ ሐደ ቤተ ሰብ ጥራሕ ኽትመርጽ ትኽእል ኢካ። ትሕቲ 12 ወርሒ ዝዕድመኦም ቆልዑ ኣይቁጸሩን እዮም።
 • ኣብ ግዳም ኮፍ ኢልካ ኣገልግሎት ዝህባ ኣብያተ ምግብን ካፈታትን ክኸፍታ ይኽእላ፡ ሓንቲ ጉጅለ ልዕሊ 10 ሰባት ዘይብላ ክትከውን ኣለዋ።
 • ምትንኻፍ ዘይብሉ ናይ ግዳም ስፖርት ናይ ዝበጽሑ ሰባት ደረጃ ብደረጃ ክምለስ እዩ። ምትንኻፍ ዘለዎን ዘይብሉን ናይ ግዳም ስፖርት ንትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እንደገና ክጅምር እዩ።

ናይ መወዳእታ ስጉምቲ፦ ሓለዋ ጥዕና ብዝህበና ምኽር ተወኪስናን ቅድሚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘለዋ 14 መዓልታት (ኣብ መላእ ምምሕድዳር) ሓደስቲ ዝሓመሙ ሰባት እንተ ዘይተረኺቦም ከምኡውን እቶም ኽኢላታት ጥዕና እንተ ተሰማሚዖምሉ።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ኣብ ግዳም 50 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ።
 • 20 ሰባት ናብ ቤትካ ክበጽሑኻ ይኽእሉ።
 • ኹሉ ሹቓት ክፉት እዩ።
 • ኣብያተ ምግብን ካፈታትን ክኸፍታ ይኽእላ፣ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኽፍሊ ሓንቲ ጉጅለ ልዕሊ 20 ሰባት ዘይብላ ክትከውን ኣለዋ፡ ብጠቕላላ ኮፍ ንዝበሉ ዓማዊል ዝውሃብ ኣገልግሎት ድማ ልዕሊ 50 ሰባት ክኸውን የብሉን።
 • ዘድሊ ጥንቃቐታት ድሕንነት ዘማልኣ ማእከላት ስፖርት ክኽፈታ ይኽእላ። ምትንኻፍ ዘለዎ ስፖርት ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ ንዘለዉ ክፉት ክኸውን እዩ።
 • አብ መርዓን ስርዓት ቀብሪን 50 ሰባት ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም።
 • ህዝባዊ ናይ ሃይማኖት ኣምልኾ ናብ ዝነበሮ ኽምለስ እዩ፣ ሕጊ ኣርባዕተ ትርብዒት ሜተር ግና ክሕሎ ኣለዎ።

COVID Normal - ን28 መዓልታት እዚ ሕማም ዝሓዞ ሐደስቲ ሰባትን ዘይሓወየ ሰብን እንተ ዘየለ (ኣብ ምሉእ ቪክቶርያ) ኸምኡ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ዘሻቕል ለብዒ እንተ ዘየለ እሞ ኽኢላታት ጥዕና ኸኣ እንተ ተሰማሚዖምሉ።

ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ፦

 • ኵነታት ድሕንነት ኣብ ግምት ብምእታው ቀይድታት ክዘልቕ ወይ ክልዓል እዩ።
 • እቶም ኣብ ቤቶም ኾይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ደረጃ ብደረጃ ናብቲ ዝሰርሕሉ ትካል ከይዶም ክሰርሑ እዮም።
 • ንመርዓን ንስነ ስርዓት ቀብርን ደረት ኣይክህልዎን እዩ።
 • ኣብ ቤትካ ናይ ዚእከቡ ሰባት ደረት ቍጽሪ ኣይክህልዎን እዩ።

ድሕንነትካን ጥዕናኻን ብኸመይ ከም እትሕሉ

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ገና ምሳና እዩ ዘሎ፡ ቀልጢፉ ድማ ከስፋሕፍሕ ይኽእል እዩ። ድሕንነት ስድራ ቤትናን ማሕበረሰብናን ንምሕላው ኩላትና እጃምና ከነበርክት ኣሎና።

ድሕንነትካ ንምሕላው ክትገብሮ እትኽእል ሒደት ነገራት እንሆ፦

 • እንተ ወሓደ ን20 ሰኮንዲ ዝኸውን ኣእዳውካ ብማይን ብሳሙናን ተሓጸብ።
 • ክትስዕል ወይ ክትሕንጡሽ ከለኻ ሶፍቲ ቲሹ ወይ ኩርናዕ ኢድካ ተጠቐም።
 • ካብ ካልኦት ሰባት እንተ ወሐደ 1.5 ሜተሮ ዘተኣማምን ርሕቐት ሓሉ።
 • ካብ ቤትካ ክትወጽእ ከለኻ ንኣፍካን ኣፍንጫኻን ገጥ ኣቢሉ ዝሽፍን መሸፈኒ ገጽ ግበር።
 • ሕክምና እናኸድካ ኵነታት ጥዕናኻ ተኸታተል።
 • እንተ ተጸሊኡካ፡ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ። ቤተ ሰብካ ኣይትብጻሕ ናብ ስራሕ እውን ኣይትኺድ።
 • ዝዀነ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ እንተ ኣልዩካ፡ ተመርመር፣ ድሕሪኡ ትኽ ኢልካ ናብ ቤትካ ኪድ።

ሓገዝ ተዳልዩ ኣሎ

ውጽኢት መርመራኻ እናተጸበኻ ኸለኻ ኣታዊኻ ብዛዕባ ምስኣን ትሻቐል እንተ ኣሊኻ፡ ናይ $450 ድሕሪ መርመራ ርእሶም ንዘግለሉ ዝውሃብ ክፍሊት (Test Isolation Payment) ክትውሃብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ብመርመራ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካ ተተነጊርካ ወይ ከአ ርክብ ምስ ከም ዘለዎ ምስ እተረጋገጸ ሰብ እንተ ተራኺብካ $1500 ክፍሊት ክትቅበል ብቑዕ ክትክውን ትኽእል ኢኻ። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሆትላይን መስመር-ሓገዝ ኮሮናቫይረስ ኣብ 1800 675 398 ደውል። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ ንዜሮ (0) ጠውቕ።

ንስኻ ወይ ካልእ እትፈልጦ ሰብ ጭንቀት ይስምዖ እንተ ኣልዩ፡ ናብ Lifeline ኣብ 13 11 14 ወይ ናብ Beyond Blue ኣብ 1800 512 348 ደውል። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ፡ ፈለማ ኣብ 131 450 ደውል።

እተገለልካ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ፡ ናብ ሆትላይን መስመር ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ኣብ 1800 675 398 ደዊልካ ንቁፅሪ ሰለስተ (3) ጠውቕ። ካብ ኣውስትራሊያ ቐይሕ መስቀል/Australian Red Cross ዝዀነ ወለንተኛ ኣብ ከባቢኻ ምስ ዘለዉ ደገፍ ዝህቡ ኣካላት ከራኽበካ እዩ።

ገጥ ኣቢሉ ዝሕዝ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን

12 ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኡ ኹሉ ተቐማጢ ቪክቶርያ፡ ብሕጋዊ ምኽንያት እንተ ዘይኰይኑ፡ ካብ ቤቱ ኽወጽእ ከሎ ግድን መሸፈኒ ገጽ ክገብር ኣለዎ። ገለ ኻብቲ ሕጋዊ ምኽንያታት፦

 • ናይ ጥዕና ጸገም እንተ ኣልዩካ፣ ንኣብነት፡ ኣብ ገጽካ ክቢድ ናይ ቈርበት ሕማም ወይ ናይ ምስትንፋስ ጸገም እንተ ኣልዩካ
 • ኣብ ማኪናኻ በይንኻ ወይ ምሳኻ ምስ ዝቕመጥ ሰብ እንተ ኣሊኻ
 • ሓያል ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትገብር እንተ ኣሊኻ፣ መሸፈኒ ገጽ ግና ምሳኻ ኽትሕዝ ኣለካ

ካብ ሰዓት 11:59 ምሸት ዕለት 11 ጥቅምቲ/ October ገጥ ኣቢሉ ዝሕዝ መሸፈኒ ገጽ ንኣፍካን ንኣፍንጫን ዝሽፍን ክትገብር ኣለካ። እዚ ማለት ኸኣ ድሕሪ ደጊም face shield (ብፕላስቲክ እተሰርሐ ምሉእ ገጽ ዝሽፍን)፡ ባንዳና ከምኡውን ሻርባ በይኖም ከም ብቑዓት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣይኮኑን ዝረኣዩ።

ቀይድታት እናዘለቐን ምንቕስቓታት እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ፡ መሸፈኒ ገጽ ኣፍን ኣፍንጫን ዝሽፍን ምግባር ኣዝዩ አገዳሲ እዩ።

ምምርማርን ምግላልን

ዝዀነ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) እንተ ኣልዩካ ግድን ክትምርመርን ውጽኢት መርመራኻ ኽሳዕ ዝመጸካ ኸኣ ግድን ካ ብ ቤትካ ክትወጽእ የብልካን። ናብ ስራሕ ወይ ናብ ድዃን ኣይትኺድ።

ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል፦

 • ረስኒ፡ ገብገብታ ወይ ረሃጽ
 • ሰዓል ወይ ቃንዛ ጐረሮ
 • ሕጽረት ትንፋስ
 • ጸረርታ ኣፍንጫ
 • ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ክእለት ምጥፋእ

መርመራ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ። እዚ ኸአ ሜዲኬር ካርድ ንዘይብሎም፣ ካብ ካልእ ሃገር ንዝሙጹ በጻሕቲ፣ ንኣህጉራዊያን ተመሃሮ፣ ንተሰዲዶም ዝዓዪን ንሓተትቲ ዑቕባን የካትት።

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ ቤትካ ዄንካ ርእስኻ ኸተግልል ኣለካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እንተ ሓሚምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ (ዎርድ) ዝብል ርአ።

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምስ ዘለዎ ሰብ ብቐረባ ርክብ እንተጌርካ፡ ን14 መዓልቲ ክትውሸብ ኣለካ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ምስ ዘለዎ ሰብ ብቐረባ ርክብ እንተጌርካ፡ እንታይ ክትገብር ኣለካ (ዎርድ) ዝብል ርአ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታዊ ገጻት ተጠቐመሉ፣ ንማሕበረ ሰብካ ድማ ብኢመይል፡ ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢልካ ኣካፍሎም።

ምምርማርን ምግላልን

ድሕንነትካ ምሕላው

ሓገዝ ምርካብ

መሸፈኒታት ገጽ