ብዛዕባ coronavirus (COVID-19) ሃንደበታዊ ጅማሮ ምኽሪን እዋናዊ ሓበሬታ።.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ክትጸንሕ ኣለካ። ንሂወት የድሕን እዩ።.
ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ናብ ኮሮና ቫይረስ/coronavirus ብሆትላይን 1800 675 398 (24 ሰዓታት) ጌርካ ምድዋል።.
ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ን TIS National ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል.
በጃኹም ብሰለስተ ዜሮ (000) ንህጹጽ ጸገም ጥራይ.

ክትፈልጦም ዘድልዩ ነገራት   

 • ኢድኻ ምሕጻብ፤ ክትስዕልን ከትሕንጥስን እንከሎካ አፍካ ምሽፋን ከምኡውን ካብ ካልኦት ሰባት 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው።
 • ተሐሚምካ ካብ ገዛ አይትውጻእ።
 • ናይ ኮሮና ቫይረስ ምልክታት እንተሃልዩካ ክትምርመር ኣለካ።
 • ለውጢ ናይ ኩነታት ተጋጢሙ ነዞም ቀይዲታት ብናይ ዋና ሓለዋ ጥዕና ሓላፊ ኣቢሉ ክልወጥ ከምዝኽእል።  

ድሕሪ ቐትሪ 11.59pm ሰንበት ግንቦት 31  2020 ጀሚሩ ሓደሓደ ቀይዲታት ተለዊጦም ኣለዉ።

ካብ ሰነ 1, 20 ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ:

 • ኣብ ገዛ ውሽጢ ኣኼባ ምግባር።
 • አብ ደገ ኾነ ኣብ ውሽጢ ሕዝባዊ ኣኼባ ምግባር ።
 • ንመግቢ ናብ ሬስቶራንት፤ ቡና ቤት ከምኡ’ውን እንዳመስተ ምኻድ። ኣልኮሆል ምስትንጋድ ዝኻኣል ምስ መግቢ ጥራይ እዩ።
 • እብ ደገ ዝግበር ንጥፈታትን እብ ደገ ዝግበር ናይ ኣካል ምትንካፍ ዘይብሉ ስፖርቲን።
 • ናብ ቤተ ጸሎት ወይኻአ ንእሽቶ ሓይማኖታዊ ክብረ በዓል ምኻድ፤ ነቶም ዘስተናግዱ ሰባት ከይቆጸርካ ።
 • ናብ ቑንጅና፤ ናብ ቆርበት መለስለሲ፤ ናብ መጽረጊ ገጺን ንጽፍሪ ሥራሕን፤ ስፓ/spas,፤ ንምውቃጥን ናብ እንዳ መድረዚ ምኻድን።
 • መርዐዊ፤መርዐትን እቲ መራሒ መርዐን ከይቆጸርካ ናብ መርዓ ክኸዱ።
 • ናብ ማሕበረሰብ ማእከላት ምኻድ።
 • መሕምበሲ ገንዳታት ምጥቓም።
 • ናብ ስእሊ ዝርኣየሉ ኣዳራሽ፤ ቤተ መዘኽር፤ ታሪካዊ ስፍራታት፤  መዘናግዒ መናፈሻ፤ አብ መኪናኻ ኮንካ ዝረኤ ሲኒማ፤ ናይ በረኻ እንስሳታት ዚርኣየሉ ቦታ ምኻድ።
 • ብሓባር ትጥቐመሉ መሳለጥያታት ከም ነብስኻ መሕጸቢ ዘይብሎም ናብ ሽርሽር ጕዕዞን ናብ ካራቫን ባርክን ምኻድ ።

ነቲ ናይ ቐብሪ ስርዓት ዘካይዱ ከይቆጸርካ 50 ሰባት ኣብ ናይ ቐብሪ ስርዓት ክእከቡ ይኽእሉ እዮም(ኣብ ውሽጢ ወይኻአ ደገ) ። አብ ናይ ግሊ መንበሪ ገዛ እንተኾይኑ ካብ 20 ንላዕሊ ሰባት ክእከቡ ኣይኻአልን።

ድሕሪ ቐትሪ 11.59 ሰንበት ዕለት 21 June 2020 ጀሚሩ ሓደሓደ ቀይዲታት ክልወጡ እዮም።

እዞም ቀይዲታት አብቲ ናይ ቪክቶሪያ ዋና ሓለዋ ጥዕና ሓላፊ ዝህቦ ምኽሪ ዝተመርኮሱ እዮም።  

ካብ ዕለት 22 ሰነ ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ:

 • ናብ ገዛ ውሽጢ ስፖርቲ ማእከላት ምኻድ እዚ’ውን አብ ሐንቲ ቦታ ልዕሊ 20 ሰባት ዘይብላ ጂም ዝጠቃለለ ከምኡ’ውን ካሳብ 10 ሰባት ብጕጅለ ምንቕስቓስ ዝግበረሉ ቦታ ምኻድ።  
 • ናብ ሲኒማ፤ ሙዚቃ ዝርኣየሉ ቦታ፤ ተዋስኦታት ከምኡ’ውን ስታዲዮም ክሳብ 50 ሰባት ክኸዱ ይኽእሉ።
 • ናብ ሬስቶራንት፤ ካፌ ከምኡ’ውን እንዳመስተ ንመግቢ ክሳብ 50 ሰባት ምኻድ ይኻኣል። ኣልኮሆል ምስትንጋድ ዝኻኣል ምስ መግቢ ጥራይ እዩ።
 • ናብ ስእሊ ዝርኣየሉ ኣዳራሽ፤ ቤተ መዘኽር፤ ታሪካዊ ስፍራታት፤መዘናግዒ መናፈሻ  ፤ አብ መኪናኻ ኮንካ ዝረኤ ሲኒማን ናይ በርኻ እንስሳት ዚርኣየሉ ቦታን ክሳብ 50 ሰባት ክኸዱ ይኽእል።

ድሕንነትካ ምሕላውን ምምዝዛንን አይትረስዑ። እብ ገዛ ኾንኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ እንተኾንኩም እብ ገዛ ኾንኩም ክትሰርሑ አለኩም። ነቲ ዘየድልየኩም ነገራት ከአ – አይትግበርዎ በጃኹም።

Resources