ข้อมูลข่าวสาร อัปเดตสถานการณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

คุณต้องอยู่ในบ้าน การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้.
หากคุณเป็นกังวล โทรสายด่วน coronavirus ที่หมายเลข 1800 675 398 (24 ชั่วโมง).
หากคุณต้องการล่าม โทรหา TIS National ที่หมายเลข 131 450.
โปรดโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น.