Impormasyon, mga update, at payo tungkol sa pagkalat ng coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Manatili sa bahay. Magliligtas ito ng buhay.
Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.