Impormasyon, mga update, at payo tungkol sa pagkalat ng coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
Sa pahinang ito (On this page)

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.

Ang mga dapat mong tandaan (What you must remember)

 • Kung meron kang mga sintomas ng coronavirus, magpasuri ka.
 • Kung masama ang iyong pakiramdam, manatili ka sa bahay. Huwag bumisita sa pamilya o pumasok sa trabaho.
 • Hugasan ang iyong mga kamay, umubo o bumahing sa tisyu o sa iyong braso, at panatilihin ang 1.5 metrong distansiya sa ibang taong hindi mo kasambahay
 • Dapat kang magpatuloy na magtrabaho sa bahay kung magagawa mo.
 • Maaaring palitan ng Punong Opisyal ng Kalusugan (Chief Health Officer) ang mga paghihigpit kung magbabago ang sitwasyon.

Pinakahuling mga paghihigpit sa Victoria (Latest restrictions in Victoria)

Mula ika-2 ng Hulyo, ibang mga paghihigpit ang ipapatupad sa ilang mga lugar sa Victoria.

Pambuong estadong mga paghihigpit sa Victoria

Mula ika-2 ng Hulyo:

 • Dapat limitahan ng mga sentrong pamilihan at mga palengke sa labas ang bilang ng mga mamimili.
 • Ang mga taong nakatira sa labas ng mga hinigpitang postcode ay maaari lamang maglakbay patungo sa mga paligid-lungsod para sa apat na kadahilanan:
 1. Pamimili ng pagkain o ibang mga mahahalagang bagay
 2. Para magbigay ng pangangalaga, para dumamay o para magpagamot
 3. Para mag-ehersisyo sa labas
 4. Trabaho o edukasyon, kung hindi ka pwedeng magtrabaho o mag-aral mula sa bahay

Ang mga paghihigpit mula ika-22 ng Hunyo (sa ibaba) ay patuloy na ipapatupad sa kalahatan ng Victoria. Dagdag pa rito:

Mga hinigpitang mga postcode

Mula ika-2 ng Hulyo, ang mga paghihigpit na Yugto 3 Manatili sa Bahay (Stage 3 Stay at Home) ay ipapatupad sa mga paligid-lungsod na ito:

 • 3038 – Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens
 • 3021 – Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans
 • 3012 – Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray
 • 3042 – Airport West, Keilor Park, Niddrie, Niddrie North
 • 3064 – Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park, Kalkallo
 • 3047 – Broadmeadows, Dallas, Jacana
 • 3060 – Fawkner
 • 3032 – Ascot Vale, Highpoint City, Maribyrnong, Travancore
 • 3046 – Glenroy, Hadfield, Oak Park
 • 3055 – Brunswick South, Brunswick West, Moonee Vale, Moreland West

and from 5 July

 • 3031 – Kensington, Flemington
 • 3051 – North Melbourne, Hotham Hill

Mula ika-2 ng Hulyo, kung ikaw ay naninirahan sa isa man sa mga lugar na ito, meron lamang apat na dahilan para lumabas ka ng iyong bahay:

 1. Pamimili ng pagkain at ibang mga mahahalagang bagay
 2. Para magbigay ng pangangalaga, para dumamay o para magpagamot
 3. Para mag-ehersisyo (sa ehersisyo sa labas, na may kasamang isang tao lamang o mga kasambahay mo)
 4. Trabaho o edukasyon, kung hindi ka pwedeng magtrabaho o mag-aral mula sa bahay

Hindi ka maaaring tumanggap ng mga bisita sa iyong bahay o bumisita sa iba maliban kung ang mga dahilan ay para mangalaga o dumamay.  Hindi ka maaaring maglakbay kung hindi dahil sa isa sa mga kadahilanang nabanggit sa itaas.

Ang mga paghihigpit ay ipapatupad sa mga aktibidad at mga lugar sa mga postcode na ito:

 • ang mga restoran at kapihan ay maaari lamang magsilbi ng takeaway at mag-deliber sa mga bahay
 • ang mga pub, bar at club ay isasara, maliban para magsilbi ng pagkaing takeaway o alkohol
 • ang mga serbisyong pampaganda at pangangalagang pansarili ay dapat magsara, maliban sa mga gumugupit ng buhok at barbero
 • isasara ang mga aklatan, mga lugar pang-komunidad, sentrong pang-isport at bahay bakasyunan
 • isasara ang mga galeriya, museo, makasaysayang lugar, zoo, panlabas na parkeng libangan at mga arcade, palaruan, sinehang panloob at drive-in, mga lugar ng konsiyerto, teatro, awditoryum, arena, istadyum, kasino at gaming
 • isasara ang mga panloob at panlabas na pasilidad na pang-isport kasama ang mga gym, pasilidad sa pagsasanay at palanguyan.  Pinapayagan ang mga panlabas na pansariling pagsasanay na limitado sa dalawang tao lamang kasama ang instruktor
 • nililimitahan ang mga kasalan sa 5 katao (ang ikakasal, dalawang saksi at ang magkakasal)
 • nililimitahan ang mga libing sa 10 taong nakikiramay at sa mga magsasagawa ng libing
 • Ang mga kasal o libing na gaganapin sa pribadong bahay ay nililimitahan sa mga miyembro ng kabahayan, at mga taong magsasagawa ng seremonya.

Ang mga panrelihiyong seremonya at pagsamba ay maaari lamang ma-stream online.

Maaari lamang pumasok sa eskwela ang mga estudyante kapag nagsimula na ang Term 3.

Kung ikaw ay nakatira sa isa sa mga hinigpitang postcode at kasalukuyang nagbabakasyon, maaari mong ipagpatuloy ang iyong bakasyon.

Pang-komunidad na pakikipag-ugnayan at karagdagang pagpapasuri sa COVID-19 sa mga paligid-lungsod (COVID-19 community engagement and increased testing in suburbs)

Sa mga paligid-lungsod kung saan tumaas ang pagkalat ng coronavirus, kami ay kakatok sa mga pinto ng mga tao para magbigay ng impormasyon at magsuri.

Kabilang sa impormasyong ito ay kung saan maaaring magpasuri at paano makakakuha ng suportang pinansiyal at iba pang suporta kung kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili.

Tatanggap ka ng mensahe sa teks kung mayroong mga kakatok sa mga pinto sa inyong lugar.

Kung kailangan mo ng interpreter para makipag-usap sa mga taong kakatok sa mga pinto, tumawag sa TIS National sa 131450.

Magkakaroon ng mga mobile testing van, swab at pagsusuri ng laway sa bahay sa mga paligid-lungsod na ito.

Mga pangkasalukuyang paghihihigpit – maliban kung ikaw ay nasa hinigpitang postcode (Current restrictions – unless you are in a restricted postcode)

 • Hugasan ang iyong mga kamay, takpan ang iyong bibig at ilong kung ikaw ay uubo o babahing, at panatilihin ang ligtas na pagitang 1.5 metro mula sa ibang tao.
 • Kung nararamdaman mong ikaw ay maysakit, manatili sa bahay.  Huwag bumisita sa pamilya o pumasok sa trabaho.
 • Kung mayroon kang mga sintomas ng coronavirus, dapat kang magpasuri.
 • Dapat kang magpatuloy sa pagtrabaho mula sa bahay, kung magagawa mo. 
 • Kung bibisita ka sa pamilya o mga kaibigan, panatilihin ang iyong distansiya – walang pakikipag-kamay at walang yakapan.  Makatutulong itong protektahan ang mga taong minamahal mo.
 • Maaaring baguhin ng Punong Opisyal ng Kalusugan (Chief Health Officer) ang mga paghihigpit kung magbabago ang kalagayan. 

Mula 11:59 ng gabi noong Linggo, ika-21 ng Hunyo 2020, ang ilan sa mga paghihigpit ay nagbago. Ang mga paghihigpit na nai-anunsiyo na ay maaantala o magbabago para bawasan uli ang bilang ng mga taong pwedeng magtipon. Ang pagbabagong ito ay isinagawa dahil ang bilang ng mga kaso ng coronavirus sa Victoria ay tumaas.

Mula ika-22 ng Hunyo, hindi hihigit sa 5 katao ang maaaring:

 • Bumisita sa iyong bahay sa isang pagkakataon

Mula ika-22 ng Hunyo, hanggang 10 katao ang maaaring:

 • Magtipon sa publiko, sa loob o sa labas.

Mula ika-22 ng Hunyo, hanggang 20 katao ang maaaring:

 • Magpunta sa isang restoran, kapihan, pub o bar, na hanggang 20 katao kada kwarto.  Maaaring maghain ng alkohol nang walang pagkain, pero dapat ay nakaupo ang mga parokyano.  Ang pinakamalaking bilang ng grupo ay 10 katao. 
 • Maglaro ng isport at mag-ehersisyo sa loob o labas ng bahay.  Pumunta sa mga sentro ng isport, kabilang ang mga gym at palanguyan. Limitado ang mga klase sa 10 katao sa bawat aktibidad ng grupo.
 • Pumunta sa isang lugar ng pagsamba o isang maliit na relihiyosong seremonya, karagdagan sa mga taong nag-organisa ng pagdiriwang.
 • Pumunta sa isang salon na pampaganda o spa, o sa salon para magpa-tan, magpatanggal ng buhok, manikyur, magpa-tattoo o magpa-masahe.
 • Dumalo sa isang kasalan, kabilang ang magkakasal at ang ikakasal. Kung ang seremonya ay gagawin sa isang pribadong bahay, pinakamalaki na ang 5 bisita sa maaaring dumalo kabilang ang magkakasal. 
 • Pumunta sa mga sentrong pangkultura at lipunan, aklatan o club na pang-komunidad.
 • Nasa bawat panloob na espasyo sa isang galeriya, museo, sinehan, teatro, makasaysayang lugar, panlabas na parkeng panlibangan o zoo.  Sa mga panlabas na lugar, isang tao lamang kada apat na metro kwadrado ang papayagan.  
 • Maglakbay, kabilang ang pagreserba ng matutuluyan at/o kampo sa loob ng Victoria.

Hanggang 50 katao ang maaaring dumalo sa mga libing (sa loob o labas ng bahay) kabilang ang taong namumuno sa libing at mga kawani ng libing. Kung ang libing ay gaganapin sa isang pribadong bahay, pinakamalaki na ang 5 nakikiramay sa maaaring dumalo.

Isport na pang-komunidad: ang mga pagsasanay at kompetisyon ng isport na may kontak (contact sport) ay maaaring magpatuloy para sa mga taong may edad 18 o mas bata.  Ang mga kompetisyong pang-isport na walang kontak ay maaaring magpatuloy para sa lahat ng edad.

Alalahaning maging maingat, protektahan ang iyong sarili at gamitin ang sariling isip, Kung pwede kang magtrabaho sa bahay, dapat kang magtrabaho sa bahay.  Limitahan ang iyong mga pagliliwaliw sa mga  kinakailangan lamang.

Ang isang minsanang $1,500 na kabayaran ay magagamit para suportahan ang mga karapat-dapat na manggagawa sa Victoria na nasuring may coronavirus o malapit na kontak ng isang kumpirmadong kaso.  Para sa karagdagang impormasyon tawagan ang coronavirus helpline sa 1800 675 398 (24 na oras sa isang araw). Kung kailangan mo ng interpreter, tumawag sa TIS National sa 131 450.

Mga Mapagkukunan (Resources)

Mangyaring gamitin ang mga materyales sa ibaba at ibahagi ang mga ito sa iyong komunidad gamit ang email, social media o ibang mga network na pang-komunidad.