Buod ng mga pagbabago sa mga paghihigpit

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.

Ang dapat mong tandaan

 • Dapat kang magsuot ng panakip sa ilong at bibig kung aalis ng bahay.
 • Magpanatili ng ligtas na distansyang hindi bababa sa 1.5 metro mula sa ibang tao.
 • Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay.
 • Kung masama ang iyong pakiramdam, manatili sa bahay. Huwag kang pumasok sa trabaho.
 • Umubo o bumahin sa tisyu o sa singit ng iyong siko.
 • Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng coronavirus (COVID-19), dapat kang magpasuri.
 • Ang pagpapasuri sa coronavirus ay libre para sa lahat. Kabilang dito ang mga taong walang Medicare card, gaya ng mga bisita mula sa ibang bansa, manggagawang migrante at mga naghahanap ng asylum.

Sa pahinang ito

 

Mga kasalukuyang antas ng paghihigpit

Ang plano para sa pagluluwag ng mga paghihigpit at ang mga hakbang para marating ng Victoria ang COVID Normal ay nakatakda sa Coronavirus (COVID-19) roadmap sa muling pagbubukas.

Mayroong isang plano para sa metropolitan Melbourne at isa para sa rehiyong Victoria.

Maaaring baguhin ng Punong Opisyal ng Kalusugan (Chief Health Officer) ang mga paghihigpit kung magbabago ang sitwasyon.

Metropolitan Melbourne

Ikalawang Hakbang: mula ika-28 ng Setyembre 2020 sa metropolitan Melbourne.

Wala nang curfew sa metropolitan Melbourne mula alas-5 ng umaga sa ika-28 ng Setyembre 2020.

Maaari kang umalis ng bahay anumang oras para sa alinman sa apat na dahilang ito:

 • Pamimili ng pagkain at ibang mahahalagang bagay
 • Ehersisyo (sa labas ng bahay at limitado)
 • Trabahong may permiso
 • Pag-aalaga, para dumamay o magpagamot.

Para sa ehersisyo at pamimili ng mahahalagang bagay, dapat kang manatili sa loob ng 5km ng iyong bahay.

Mula sa oras na ito:

 • Hanggang limang tao mula sa dalawang kabahayan ang maaaring magkita-kita sa labas.
 • Magkakaroon ng hakbang-hakbang na pagbalik sa eskwelahan ang mga estudyante sa Prep hanggang Grade 6, VCE/VCAL at mga specialist school sa Term 4.
 • Muling magbubukas ang mga childcare.
 • Mas maraming lugar ng trabaho ang maaaring magbukas.
 • Muling magbubukas ang mga panlabas na languyan, personal na pagsasanay na hanggang dalawang tao sa bawat isang tagapagsanay.
 • Pinapayagan ang mga panlabas na relihiyosong pagtitipon na hanggang limang tao at isang pinuno ng pananampalataya
 • Ang mga kasalan ay pinapayagang idaos sa labas na may hanggang limang tao (kabilang dito ang mag-asawa at dalawang saksi)
 • Maaari kang pagmultahin ng Victoria Police ng hanggang $4957 kung ikaw ay maglalakbay papuntang rehiyong Victoria nang walang ligal na dahilan. Maaari ka ring pagmultahin kung makikipagkita sa mga kaibigan at pamilyang hindi mo kasambahay sa mga grupong mas malaki sa limang tao sa labas ng bahay. Maaari kang pagmultahin kung hahayaan mong bisitahin ka sa bahay ng mga kaibigan at pamilya nang walang wastong dahilan, gaya ng pagbibigay ng alaga.

Ikatlong hakbang: kung mayroong pamantayang mas mababa sa limang bagong kaso (sa buong estado) sa nakaraang 14 na araw (sa buong estado), at kung sumasang-ayon ang mga eksperto ng kalusugan.

Mula sa oras na ito:

 • Walang curfew at walang mga paghihigpit sa pag-alis ng bahay o mga distansyang maaari mong lakbayin.
 • Hanggang 10 katao ang maaaring magtipon sa labas.
 • Maaari kang magkabisita ng hanggang limang tao sa iyong bahay mula sa ibang kabahayan. Ito ay dapat mula sa parehong kabahayan.
 • Maaaring bumalik sa eskwelahan ang mga estudyante sa Grade 7 hanggang Year 10 kung magkakaroon tayo ng mababang bilang ng mga kaso at kung sumasang-ayon ang mga eksperto ng kalusugan.
 • Muling magbubukas ang mga tindahan at mga gupitan ng buhok.
 • Maaaring magbukas ang mga restoran at kapihan na may serbisyong nakaupo sa labas at may limitasyon na 10 katao sa bawat grupo.
 • Hakbang-hakbang na pagbalik ng mga panlabas na isport na walang kontak (non-contact sport) para sa mga adulto. Ang mga panlabas na isport para sa mga taong mababa sa 18 taong gulang (contact at non-contact).

Huling Hakbang: nakabatay sa payo ng kalusugang pampubliko at kung walang mga bagong kaso sa nakaraang 14 na araw at kung sumasang-ayon ang mga eksperto ng kalusugan.

Mula sa oras na ito:

 • Hanggang 50 katao ang maaaring magtipon sa labas.
 • Maaari kang magkaroon ng hanggang 20 bisita sa iyong bahay.
 • Lahat ng mga tindahan ay bukas.
 • Maaaring magbukas ang mga restoran at kapihan na may limitasyon na 20 katao sa bawat grupo para sa serbisyong nakaupo sa loob, at hanggang 50 parokyano.
 • Maaaring magbalik ang isport, batay sa mga hakbang pangkaligtasan. Ang isport na may kontak (contact sport) ay magbabalik para sa lahat ng edad.
 • Ang mga kasalan at paglilibing ay maaaring daluhan ng hanggang 50 katao.
 • Ang mga pampublikong pagsamba sa relihiyon ay maaaring magbalik, kung tutupad sa patakarang apat na metro kuwadrado.

COVID Normal: kung walang mga bagong kasong lilitaw sa loob ng 28 araw, at walang mga kasalukuyang kaso (sa buong estado), at walang mga biglang paglitaw na nakakabahala sa Australya, at sumasang-ayon ang mga eksperto sa kalusugan.

Mula sa oras na ito:

 • Magluluwag ang mga paghihigpit o aalisin batay sa mga kondisyong pangkaligtasan.
 • Mayroong hakbang-hakbang na pagbalik sa kanilang lugar ng trabaho ang mga tao na nagsisipagtrabaho mula sa kanilang mga bahay.
 • Walang limitasyon para sa mga kasalan at paglilibing.
 • Walang limitasyon sa mga pagtitipon at pagtanggap ng mga bisita sa bahay.

Panrehiyong Victoria

Ikatlong Hakbang:

Mula alas- 11:59 ng gabi hanggang ika- 16 ng Setyembre 2020 sa panrehiyong Victoria:

 • Walang mga paghihigpit sa mga dahilan para umalis ng bahay o sa distansyang maaari mong lakbayin sa panrehiyong Victoria.
 • Hanggang 10 katao ang maaaring magtipon sa labas
 • Maaari kang tumanggap ng hanggang limang bisita sa iyong bahay mula sa ibang pamamahay. Ang mga bisita ay dapat mula sa iisang pamamahay. Maaari ka lang pumili ng isang pamamahay na bibisita sa iyo sa panahon ng mga paghihigpit na ito. Ang mga sanggol na wala pang 12 buwan ay hindi kasali sa bilang.
 • Maaaring magbukas ang mga restoran at kapihan na may serbisyong nakaupo sa labas at may limitasyon na 10 katao sa bawat grupo.
 • Mayroong hakbang-hakbang na pagbalik ng mga panlabas na isport na walang kontak (non-contact sport) para sa mga adulto. Ang mga panlabas na isport para sa mga taong mababa sa 18 taong gulang (contact at non-contact).

Huling Hakbang: nakabatay sa payo ng kalusugang pampubliko at kung walang mga bagong kaso (sa buong estado) sa nakaraang 14 na araw at kung sumasang-ayon ang mga eksperto ng kalusugan.

Mula sa oras na ito:

 • Hanggang 50 katao ang maaaring magtipon sa labas.
 • Maaari kang magkaroon ng hanggang 20 bisita sa iyong bahay
 • Lahat ng mga tindahan ay bukas.
 • Maaaring magbukas ang mga restoran at kapihan na may limitasyon na 20 katao sa bawat grupo para sa serbisyong nakaupo sa loob, at hanggang 50 parokyano sa kabuuan.
 • Maaaring magbalik ang isport, kung tutupad sa mga hakbang pangkaligtasan. Ang isport na may kontak (contact sport) ay magbabalik para sa lahat ng edad.
 • Ang mga kasalan at paglilibing ay maaaring daluhan ng hanggang 50 katao.
 • Ang mga pampublikong pagsamba sa relihiyon ay maaaring magbalik, kung tutupad sa patakarang apat na metro kuwadrado.

COVID Normal: kung walang mga bagong kasong lilitaw sa loob ng 28 araw, at walang mga kasalukuyang kaso (sa buong estado), at walang mga biglang paglitaw na nakakabahala sa Australya, at sumasang-ayon ang mga eksperto sa kalusugan.

Mula sa oras na ito:

 • Magluluwag ang mga paghihigpit o aalisin batay sa mga kondisyong pangkaligtasan.
 • Mayroong hakbang-hakbang na pagbalik sa kanilang lugar ng trabaho ang mga tao na nagsisipagtrabaho mula sa kanilang mga bahay.
 • Walang limitasyon para sa mga kasalan at paglilibing.
 • Walang limitasyon sa mga pagtitipon at pagtanggap ng mga bisita sa bahay.

Paano mananatiling ligtas at walang karamdaman

Ang coronavirus (COVID-19) ay narito pa rin at maaaring kumalat nang mabilis. Para makatulong sa pagpapanatiling ligtas ng ating mga pamilya at komunidad, kailangang gawin natin ang ating makakaya.

Narito ang mga simpleng bagay na maaari mong gawin para manatiling ligtas:

 • Hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo.
 • Umubo at bumahin sa tisyu o sa singit ng iyong siko
 • Magpanatili ng ligtas na distansyang hindi bababa sa 1.5 metro mula sa ibang tao
 • Magsuot ng panakip sa mukha na tumatakip sa iyong ilong at bibig kung ikaw ay kailangang umalis ng bahay.
 • Pumunta sa iyong mga pagpapatinging medikal.
 • Kung masama ang iyong pakiramdam, manatili sa bahay. Huwag dumalaw sa pamilya o pumasok sa trabaho.
 • Magpasuri kung mayroon kang anumang mga sintomas at kaagad umuwi ng bahay.

May suportang makukuha

Kung nag-aalala kang mawalan ng pagkakakitaan habang naghihintay sa resulta ng iyong pagsusuri, ikaw ay maaaring karapat-dapat para sa $450 coronavirus (COVID-19) Kabayaran para sa Pagbubukod ng Sarili habang Sinusuri (Test Isolation Payment).

Kung ikaw ay nasuring positibo o malapit na nakasalamuha ng isang kumpirmadong kaso, maaaring karapat-dapat ka para sa isang $1,500 kabayaran. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa Coronavirus Hotline sa 1800 675 398. Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang zero (0),

Kung ikaw o isang kakilala mo ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala, maaari mong tawagan ang Lifeline sa 131114 o Beyond Blue sa 1800 512 348. Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan muna ang 131450.

Kung nakakaramdam ka ng pagkahiwalay o pag-iisa, maaari mong tawagan ang coronavirus (COVID-19) hotline sa 1800 675 398 at pindutin ang tres (3). Ikaw ay ikokonekta sa isang boluntir mula sa Australian Red Cross na maaaring mag-ugnay sa iyo sa mga lokal na suportang serbisyo.

Mga panakip sa mukha

Bawat residente ng Victoria na 12 taong gulang pataas ay dapat magsuot ng panakip sa mukha kung aalis ng bahay, maliban kung mayroon silang legal na dahilan para hindi magsuot nito. Halimbawa:

 • Kung mayroon kang karamdaman na gaya ng seryosong kondisyon ng balat sa iyong mukha, o problema sa paghinga
 • Kung ikaw ay nasa loob ng kotse, mag-isa o kasama ang isang kasambahay
 • Kung ikaw ay nagsasagawa ng nakakapagod na ehersisyo, pero dapat ka pa ring magdala ng panakip sa mukha
 • Mula alas-11:59 ng gabi sa ika-11 ng Oktubre, dapat kang magsuot ng panakip sa mukha o mask na natatakpan ang ilong at bibig. Hindi ka maaaring magsuot lamang ng face shield.

 

Pagpapasuri at pagbubukod ng sarili

Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng coronavirus (COVID-19), dapat kang magpasuri at manatili sa bahay hanggang makuha ang iyong resulta. Huwag pumasok sa trabaho o magpunta sa mga tindahan.

Ang mga sintomas ng coronavirus ay kinabibilangan ng:

 • Lagnat, panginginig o pagpapawis
 • Pag-ubo at namamagang lalamunan
 • Pangangapos ng hininga
 • Tumutulong sipon
 • Pagkawala ng panlasa at pang-amoy

Ang pagpapasuri sa coronavirus (COVID-19) ay libre para sa lahat. Kabilang dito ang mga taong walang Medicare card, gaya ng mga bisita mula sa ibang bansa, manggagawang migrante at mga naghahanap ng asylum.

Kung ikaw ay nasuring positibo sa coronavirus (COVID-19), dapat mong ibukod ang iyong sarili at manatili sa iyong bahay. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang Ano ang gagawin kung nag-positibo sa coronavirus (COVID-19) (Word).

Kung ikaw ay malapit na nakasalamuha ng isang taong may coronavirus (COVID-19) dapat kang mag-kuwarentena ng sarili sa loob ng 14 na araw. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang Ano ang gagawin kung ikaw ay malapit na nakasalamuha sa isang taon na may coronavirus (COVID-19) (Word).

Mga Mapagkukunan

Mangyaring gamitin ang mga materyal sa ibaba at ibahagi ito sa inyong komunidad sa pamamagitan ng email, social media o iba pang mga network ng komunidad.

Pagsusuri at paghihiwalay ng sarili

Pananatiling ligtas

Paghingi ng tulong

Mga panakip sa ilong at bibig