ਜਾਣਕਾਰੀ , ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ coronavirus (COVID-19) ਦੇ ਫੇਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ।.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਏਗਾ।.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, coronavirus ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 675 398 (24ਘੰਟੇ).
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ.