Odeeffannoo, odeessa haaraa, fi gorsa waa'ee dhukkuba coronavirous (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
Fuula kana irra (On this page)

Yoo si yaaddesse sararaa gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili.
Afaan hiikaa yoo barbaadde, TIS National 131 450 irratti itti bilbili.
Duwwaa sadden (000) haala sardamaa qofaaf qabadhu.

Waan ati yaadachuu qabdu (What you must remember)

 • Yoo mallattoo coronavirus qabaatte laalami.
 • Yoo si dhukube, mana turi. Maatii ilaaluu yookaan gara dalagaa hin deemin.
 • Harka kee dhiqadhu, hoggaa haxifattu yokaa qufaatu haxooftuu/ tissue yokaa ciqilee keetitti qufai yokaa haxifadhu, ammallee namoota waliin hin jiraanne irraa meetirii 1.5 irraa hiiqi.
 • Yoo dandeesse mana teessee dalaguu itti fufuu qabda.
 • Qondaalli Ol-aanaan Fayyaa (Chief Health Officer) yoo haalli jijjiirame qoqqobbii kana jijiiruu danda’a.

Qoqqobbii irra boodaa Victoria keessaa (Latest restrictions in Victoria)

Adoolessa (July) 2, irraa eegalee Victoria keessaa naannoo tokko tokko irra qoqqobbiin ni kaayyama.

Qoqqobbii guutummaa Victoria keessa

Adoolessa (July) 2 irraa eegalee:

 • Giddu-galeessi gabaa (shopping centres) fi gabaan alaa (outdoor markets) lakkoofsa namootaa waa bitatanii xiqeessuu qaba.
 • Namootni naannoo qoqqobbiin irra jiru kana keessaa ala jiraatan sababoota afur qofaaf gara naannichaa dhaquu dand’u:
 1. Nyaata bitachuuf yookaan wanneen biraa kan barbaachisaa tahaniif
 2. Kunuunsa godhchuu, gargaarsa kennuu yookaan wal’aansa fayyaa argachuuf
 3. Sochii qaamaa kan alaa godhchuuf
 4. Dalagaa yookaan barmootaaf, yoo mana teessee dalaguu yookaan barachuu hin dandeessu taheef

Qoqqobbiin Waxabajjii 22 (22 June) Victoria keysatti eegalame akkuma kanaa (gadiitti) kan itti fiufu taha. Itti dabalamee:

Lkkooofsa Koodii Naannoole Qoqobbiin Irra kaayamtee

Adoolessa (July) 2 irraa eegalee qoqqobbiin Mana Turiinsaa Sadarkaa 3 gandeen kenneen irra jira:

 • 3038 – Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens
 • 3021 – Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans
 • 3012 – Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray
 • 3042 – Airport West, Keilor Park, Niddrie, Niddrie North
 • 3064 – Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park, Kalkallo
 • 3047 – Broadmeadows, Dallas, Jacana
 • 3060 – Fawkner
 • 3032 – Ascot Vale, Highpoint City, Maribyrnong, Travancore
 • 3046 – Glenroy, Hadfield, Oak Park
 • 3055 – Brunswick South, Brunswick West, Moonee Vale, Moreland West

and from 5 July

 • 3031 – Kensington, Flemington
 • 3051 – North Melbourne, Hotham Hill

Adoolessa (July) 2 irraa jalqabee naannoolee kana keessa jiraatta yoo tahe sababoota afur qofaaf mana keessaa bahuu dandeessa:

 1. Nyaata bitachuuf yookaan wanneen barbaachisoo kan biroof
 2. Kunuunsa godhchuu, gargaarsa kennuu yookaan wal’aansa fayyaa argachhuuf
 3. Sochii qaamaa (sochii qaamaa kan alaa, nama biroo tokko waliin yokaa maatii kee waliin)
 4. Dalagaa yookaan barumsaaf, yoo mana teessee dalaguu yookaan barachuu hin dandeessu tahe.

Manatti namni si-laaluuf dhufuun yokaa ati nama-laaluuf bira dhaquun hin danda’amu kunuunsa kennuu fi gargaarsa godhchuuf yoo tahe malee. Sababoota afran olitti i ibsamaniif  yoo tahe malee bakka biroo deemuu hin dandeessu.

Sochiilee fii bakkoota garagaraa kan Lakkofsa Koodii (Postcode) kanneen keessa jiran irra qoqqobbiin ni kaayyama:

 • Manneen nyaataatii fii bunaa kan fudhatanii deemanii fi kan manatti namaaf dhufu qofa kan gurgura taha.
 • Manneen dhugaatii, xabiisaa fi kilabiin ni cufaman, tajaajila nyaata fudhatanii deemaniifii dhugaatuu gurguruu yoo tahe malee
 • tajaajilli bareedinaa (beauty) fi kunuunsaa namoo (personal care) cufamuun dirqama, kanneen bareedina rifeensaa hojatuufii bakkoota refeensa itti muratan kan tahan malee
 • Manneen kitaabaa (libararies), giddu-galeessi hawaasaa (community venue) isportii fi qubsumni bakka oolmaa boqonnaa (holiday accommodation) cufaa tahu.
 • Bakka kuusamaa (gallery), muuziyemii, bakka seena-qabeessa, Iddoolee daawannaa bineeyyii (Zoos) dirreelle bashanana tan alaa (amusement parks) fii naggada karaarratiifii, sinimaa ulaa keessaa (indoor) fi dhaabbattee laaltu, mana agarsiisa taatoo (concert venues), do’ii (theatres) bakka agarsiisaa (auditoriums), dhadacha (arenas), dirree do’annaa (stadiums) kaasinoo fi bakka qumaaraa ni cufamu.
 • Bakkooleen isportii kan ulaa keessaa (indoor) fi ulaa alaa (outdoor), jiimii, bakka leenjii fi daakaa dabalee ni cufamu. Bakki leenjii namoo (personal training) ulaa alaa namoota leenjisaman lamaa fi kan leenjisu qofaaf hayyamama.
 • Cidhi namoota shan qofa (warra wal-fuudhan, ragaa lama fi kan eebbisu qofaatu hirmaata.
 • awaalchi namoota 10 fi namoota sirnicha gaggeessan qofatu hirmaata.
 • Chidhi yookaan awwaalchi bakka jireenya dhuunfaatti tahu maatii manicha keessa jiran fi namoota sirna isaa gaggeesuuf barbaachisu qofaatu hirmaatu.

Qophiin amantii fi waaqessuun toora interneetaa qofaan kan dabrfamu taha

Bartootni mana barmootaa deemu danda’an yaroo Termiin 3-ffaa  eegalu

Yoo gandeen qoqobbiin irra buusame kana keessaa tokko keessa jiraatta tahee boqonnaaf bakka biroo deemtee jirta tahe boqonnaa kee itti fufuu dandeessa.

COVID-19 Hwaasa irrati hirmaachisuu fii laalamiinsa / testing gandeen keessa babal’isuu (COVID-19 community engagement and increased testing in suburbs)

Gandeen dhibeen coronavirus keysattii babal’atee jirutti ulaa namootaa rurukutnee odeeffannoo kenninaaf, akka laalamanis gaafanna.

Beysisni kuni eessatti akka laalamtu, dhibee dhukuba kanaa irraa kan ka’e yoo qofaatti of baasuu si barbaachisa tahee gargaarsa maallaqaa fi kan biroo si barbaachise odeeffannoo siif kennamu kan dabalate taha .

Namni ulaa sitti rukutanii dhufanii si laalan yoo jiraate dursitee bilbila irratti dhaamsa argatta.

Namoota si laaluuf dhufanii ulaa sitti rukutanii waliin dubbachuuf afaan hiikaa yoo barbaadde 131 450 irratti TIS itti bilbili.

Konkolaataan wanneen ittiin laalaman baatu, qe’ee dhufanii haxaawii fi hancufa (gorora) afaan keessaa fuudhanii kan ilaalan naannoo keessa ni jiru

Qoqqobbii haaraya – ganda qoqqobbiin irra jiru keessa jirta yoo tahe malee (Current restrictions – unless you are in a restricted postcode)

 • Harka kee dhiqadhu, yeroo qufaatuu fi haxifattu afaan keetiifii funyaan kee hagoogi, wal irraa fageenya eeguuf  meetirii 1.5 namoota kaan irraa hiiqi. 
 • Yoo si dhukube mana turi. Maatii kee hin qunnamin hojiidhaas hin deemin.
 • Yoo mallattoo coronavirus qabaatte ilaalamuu qabda.
 • Yoo dandeesse, mana teessee dalaguu itti fufuu qabda.
 • Yoo maatii yookaan hiriyoota kee ilaaluuf deemte, wal irraa hiiqiinsa kee eegachuu qabda – harka wal-fuudhuufii  wal hammachuun hin jiru. Kun eegannoo namoota ati jaalattuuf tahuudhaan gargaara 
 • Qondaalli Ol-aanaan Fayyaa (Chief Health Officer) yoo haalli jijjiirame qoqobbii kana jijjiiruu danda’a.  

Dilbata, Waxabajjii (June) 21 bara 2020, halkan sa’aa 11:59 irraa eegalee qoqobbiin tokko tokko jijjiiramee jira.  Qoqobbiin tokko tokko kan labsamee ture boodatti qabamee jira yookaan jijjiiramee jira lakkoofsa namoota bakka takkatti walitti dhuffuudanda’uu xiqqyesuuf. Jijjiiramni kun kan taheefis lakkoofsi dhibee coronavirus Victoria keessaa waan ol dabaleef. 

Waxabajjii (June) 22  qabee Hin dandayamu nama 5 caalaan

 • Yeroo tokkotti mana kee si dubbisuuf dhuffun. 

Waxabajjii (June) 22 irraa qabee haga nama 10 gayutti :

 • Bakkeetti, maneen hawaasa walii galaa keessatti yookaan alatti walitti tuutahuu hin danda’ama

Waxabajjii (June) 22 irraa qabee haga namoota 20 gayutti:

 • Mana nyaataa, mana bunaa, mana dhugaatii, kutaan tokko  hanga namoota 20 qabaatuun ni  dandayama. Dhugaatiin (farshoon) nyaata malee dhihaachuu danda’a, garuu ammoo namootni taa’uu dirqama. Gartuun tokko yoo baay’ate namoota 10 qabaata.
 • Sochii qaamaa/ Sport mana keessatti yookaan alatti godchuu dandeessa. Bakka ispoortii jiimii fi daakaa dabalee deemuu dandeessa. Kutaa tokko keessa akka gartuutti hanga namoota 10 murtaawaa dha. 
 • Gara maneen Amantii  yookaan qophii xixiqqaa amantii, namoota qopheessan dabalee dhaquu danda’ama. 
 • Gara mana bareedinaa yookaan bishaan keessa ciisuu man-keessaa (spa), yookaan rifeensa hojjetachuu, rifeensa haaddachuu, murmurachuu, qaama tumannaa (tattoo) yookaan Shukkuummaa (massage) dhaquu danda’ama.
 • Cidha, kan irratti hirmaatan fi warra wal fuudhan lameen dabalee dhaquu danda’ama. Yoo qophiin kun mana dhuunfaatti gaggeessama tahe warra wal fuudheefii yoo baay’ate namoota dubbisuu deeman kan biroo 5 dabalachuu danda’ama.  
 • Gara maneen giddu-galeessa dhimma-bahiinsa hawaasootoowaniitiifii calaqisiisa aadaa hwaasootoowanii fii manneen kitaabaa (library) yookaan bakka hawaasummaa (community Clubs) deemuutu danda’ama.
 • Bakka kuusamaa (gallery), muuziyemii, sinimaa, do’ii, bakka seena-qabeessa, oddoo bashananaa alaa yookaan bakka ittisa beeyilda alaa (zoo) deemuutu danda’ama. Bakka akkasiitti ala keessa yoo tahe nama tokkoof meetirii 4 wal irraa hiiquun ni hayyamama.
 • Imala, bakka qubsumaa (book accommodation) qabachuu fi/yookaan Victoria keessa kaambii deemuu danda’ama.  

Awwaalcharratti namni 50 hirmaatuun ni danda’ama mana keessaafii alattiis, nama awaalicha gaggeessuu fi hojjetootaas dabalee. Yoo awwaalichi bakka dhuunfaatti gaggeessama tahe yoo baay’ate namootni 5 irratti argamuu danda’u. 

Ispoortii hawaasaa (Community sport): leenjiin ispoortii fi wal dorgommiin qaamaan wal xuquu namoota umriin isaanii 18 fi sanaa gadi taheef ni danda’ama. Wal dorgommii qaamaan wal xuquu hin qabne namoota umiriin isaanii kana keessaa ala tahan hundi itti fufuu ni danda’u.  

Of eeggachuu, of tiksuu fi Sammuu qajeelaan murteefatuu Yaadadhu. Yoo mana teessee dalaguu dandeesse  mana taa’ii dalagi. Waan ala si deemsisu barbaachisaa tahe qofatti of murteessi. 

Namoota hojjetoota Victoria keessaa kan tahan kan coronavirus irratti argamee ture yookaan nama dhibeen kun qabe waliin qunnmatii qabaachaa tureef maallaqni yeroo tokko kennamuuf $1,500 ni jira. Odeeffannoo caaluuf toora gargaarsa bilibilaa coronavirus 1800 675 398 irratti (sa’aa 24) bilbili. Afaan hiikaa yoo barbaadde TIS National 131 450 irratti bilbili. 

Wanneen caqasaman (Resources)

Wanneen kanaa gadii Kanaan fayyadamuun hawaasa kee hubachiisa, Email, Social media fii hirriroolee hawaasaa kan kanan tahiniiniis.