Coronavirus (COVID-19) को प्रकोपको बारे जानकारी, अद्यावधिक जानकारी र सुझाव।.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

तपाई अनिवार्य रुपमा घरमा बस्नु पर्दछ। जसले जीवन बचाउनेछ।.
यदि तपाईंलाई सरोकार भएमा Coronavirus को हटलाइन नम्बर १८०० ६७५ ३९८ मा (२४ घण्टानै ) सम्पर्क गर्नुहोस् .
यदि तपाईंलाई दोभाषेको आवश्यकता परेमा TIS National को नम्बर १३१४५० मा सम्पर्क गर्नुहोस्.
आकस्मिक सेवा को लागि मात्र तिनवटा शुन्य (०००) प्रयोग गर्नुहोस्.