Информации, најнови вести и совети во врска со појавата на coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Мора да останете дома. Со тоа ќе се спасат животи.
Ако сте загрижени, јавете се на дежурната линија за coronavirus на 1800 675 398 (24 часа).
Ако ви треба преведувач, јавете се на TIS National на 131 450.
Ве молиме јавете се на Три Нули (000) само во итни случаи.