ព័ត៌មាន ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ និងដំបូន្មានស្តីពីការរីករាលដាលនៃ coronavirus (COVID-19)។.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

អ្នកត្រូវតែស្នាក់នៅផ្ទះ។ ធ្វើដូចនេះនឹងសង្គ្រោះជីវិត។.
ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ សូមទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ Coronavirus តាម លេខ 1800 675 398 (24 ម៉ោង).
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមទូរសព្ទទៅ TIS National តាមលេខ 131 450.
សូមរក្សាទុកលេខសូន្យបីដង (000) សម្រាប់តែ ភាពអាសន្នប៉ុណ្ណោះ .