တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်အဂီၢ်အတၢ်ကွဲးဖှိၣ်တဖၣ်

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်

 • နကဘၣ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢနါစ့ၤဒီးထးခိၣ်တခါဖဲနဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်အခါလီၤ.
 • အိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤအပူၤဖျဲးတခါလၢအစှၤကတၢၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၁.၅ မံထၢၣ်တက့ၢ်.
 • သ့ကဆှီနစုခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်ဆူးဆါအခါ,အိၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤတဂ့ၤ.
 • ကူးမ့တမ့ၢ်ကဆဲလီၤလၢစးခိထံးရှုတဘ့ၣ်အလိၤမ့တမ့ၢ်လၢနစုနၢၣ်ခံအဒွဲပူၤတကပၤတက့ၢ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(coronavirus (COVID-19))အတၢ်ဆါပနီၣ်တမံၤလၢ်လၢ် န့ၣ်,နကဘၣ်မၤကွၢ်သး န့ၣ်လီၤ.
 • ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်.တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအမဲဒံး ခဲရ်ခးတအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိးပှၤတမှံၤအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤဟဲဟး,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလီၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကဘျံးပၤတခါအံၤအလိၤ

ဘံးထိရယါကတီၢ်အံၤတၢ်ဖီၣ်ဃံးအပတီၢ်တဖၣ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ကမၤစၢ်လီၤတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်ဒီးပတီၢ်တဖၣ်လၢဘံးထိရံယါအဂီၢ်ဒ်သိးတၢ်ကတုၤလၢ တၢ်ညီနုၢ်ထီၣ်ဒီးကီဘံးတ်(COVID Normal)န့ၣ်တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤလၢ(ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အတၢ်လဲၤကျဲလၢတၢ်အိးထီၣ်က့ၤအသးအဂီၢ်)

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ၀့ၢ်ဒိၣ်မဲလဘၢၣ်အဂီၢ်ဒီးလၢဘံးထိရံယါခိခိၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်တခါလီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်သးဆီတလဲအခါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်(Chief Health Officer)ဆီတလဲတၢ်ဖီၣ်ဃံး တဖၣ်သ့၀ဲလီၤ.

 

၀့ၢ်ဒိၣ်မဲလဘၢၣ်

အခီၣ်ထံးတပတီၢ် စးထီၣ်ဖဲ ၁၁.၅၉ မံးနံး, ၁၃ သီ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀ လၢ၀့ၢ်ဒိၣ်မဲလဘၢၣ်အပူၤလီၤ.

တၢ်တြီတၢ်ဟးဖဲမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်ဖဲမုၢ်နၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်တုၤဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် အိၣ်ထဲဒၣ် လွံၢ်မံၤလၢတၢ်ကဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့တမ့ၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီအကါဒိၣ်လၢအဂၤတဖၣ်
 • မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (လၢဟံၣ်အချၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤလီၤ)
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ပျဲအီၤ
 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်,လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤနီၢ်ခိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်အပီးအလီလၢကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,နကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးနဟံၣ်၅ကံလိၣ်မံထၢၣ်အဘၢၣ်က၀ီၤန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • တၢ်တြီတၢ်ဟးလၢမုၢ်နၤခီစးထီၣ် ၉ နၣ်ရံၣ်တုၤ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • နဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်လၢတၢ်ကမၤဟူးမၤဂဲၤနီၢ်ခိတသီ၂ နၣ်ရံၣ်အဂီၢ်သ့လီၤ.
 • ပှၤခံဂၤထံၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်ချၢလၢအယံာ်ထီၣ်ဘးတၢ်ဆၢကတီၢ်ခံနၣ်ရံၣ်အဂီၢ်သ့လီၤ. ပှၤလဲၤအိၣ်သကိးနဟံၣ်တသ့ဘၣ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ထဲတဂၤ,မ့တမ့ၢ်နမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဒီးနဖိခဲလၢာ်လၢအအိၣ်ဆိးဒီးနၤအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ၁၈နံၣ်ဆူအဖီလာ်န့ၣ်,နဃုထၢပှၤအဂၤတဂၤလၢကဟဲအိၣ်သကိးနဟံၣ်သ့လီၤ. ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤဃီအလီၢ်လီၢ် ကိးဘျီဒဲးန့ၣ်လီၤ. နလဲၤအိၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်သ့စ့ၢ်ကီး,ဖဲကတီၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်သးပှၢ်ထဲ တဂၤလၢလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲန့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤ

ပတီၢ်ခံ -စးထီၣ် ၂၈သီ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀ - ဖဲပှၤအသီလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်မ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ် တသီန့ၣ် ၃၀-၅၀ဂၤလၢ၀့ၢ်ဒိၣ်မဲလဘၢၣ်အပူၤလၢ၁၄သီအတီၢ်ပူၤတုၤလီၤလၢမုၢ်နံၤတနံၤအံၤန့ၣ်,ဒီးဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထဲဒၣ်လွံၢ်မံၤလၢတၢ်ကဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်န့ၣ်လီၤ-

 • တၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့တမ့ၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီအကါဒိၣ်လၢအဂၤတဖၣ်
 • မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (လၢဟံၣ်အချၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤလီၤ)
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ပျဲအီၤ
 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်,လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤနီၢ်ခိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်လၢတၢ်အပီးအလီလၢကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,နကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးနဟံၣ်၅ကံလိၣ်မံထၢၣ်အဘၢၣ်က၀ီၤန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • ပှၤအနီၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး ၅ ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်ခံဒူၣ် ထံၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်ချၢသ့၀ဲဒၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တီၤပတီၢ်လၢကၠိဖိလၢအမ့ၢ်ကတီၤဆိကၠိ တုၤခံတီၤ, VCE/VCAL ဒီးကၠိလီၤဆီတဖၣ် ကက့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိလၢတၢ်မၤလိအကတီၢ် ၄ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်အလီၢ်ကအိးထီၣ်ကဒါအသးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်အါတီၤအိးထီၣ်ကဒါအသးသ့လီၤ.
 • တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတဖၣ်တၢ်ကက့ၤအိးထီၣ်အီၤ,နီၢ်တဂၤအဂီၢ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤန့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢပှၤခံဂၤအဂီၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤနဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဂ့ၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤထီၣ်ဘးပှၤ၅ဂၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်အနၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပတီၢ်သၢ-စးထီၣ် ၂၆ သီ အီးကထိဘၢၣ် ၂၀၂၀ -ဖဲလၢတၢ်ထိၣ်ဃူအဖီခိၣ်(ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်)ပှၤမၤန့ၢ်တၢ် ဆါအဃၢ် အသီအိၣ်၀ဲဒၣ်စှၤန့ၢ် ယဲၢ်ဂၤလၢအပူၤကွံာ် ၁၄ သီအတီၢ်ပူၤ (ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်)ဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • တၢ်တြီတၢ်ဟးထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးလၢတၢ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လဲၤက့ၤတၢ်သ့ထဲလၢအတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤပှဲၤအံၤပှဲၤနုၤတဖၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.
 • ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၁၀ ဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢတၢ်ချၢသ့၀ဲလီၤ.
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤဆူနဟံၣ်ထီၣ်ဘးပှၤ ၅ ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်အဂၤတဒူၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ် မ့ၢ်ပှၤဟံၣ်ဒူၣ်တဒူၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ.
 • ကၠိဖိ ၃ တီၤတုၤ ၁၀တီၤ တဖၣ်ဘၣ်တဘၣ်က့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိကသ့ဖဲပမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါ အဃၢ်အနီၢ်ဂံၢ်လၢအစှၤဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.
 • ကျးဆါတၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်တံာ်ခိၣ်ဆူၣ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အိးထီၣ်ကဒါအသးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်ကျးဒီးလၣ်ဖးထံအကျးတဖၣ်အိးထီၣ်အသးသ့ထဲဒၣ်လၢတၢ်ကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်အီတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢအဂီၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ကရူၢ်ကအိၣ်ထီၣ်ဘးပှၤ ၁၀ ဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အပတီၢ်လၢတၢ်ကမၤကဒါက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတၢ်လိာ်ကွဲလၢတအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိအတၢ်ထိးဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသးပှၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢလၢပှၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် ၁၈နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်အဂီၢ်ကစးထီၣ်ကဒါက့ၤ(နီၢ်ခိတၢ်ထိးဘၣ်ဒီးတၢ်တထိးဘၣ်)လီၤ.

အပတီၢ်လၢခံကတၢၢ်- စးထီၣ် ၂၃ သီ နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၀၂၀ - သန့ၤထီၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်အသိးဒီးဖဲအပူၤကွံာ် ၁၄ သီအတီၢ်ပူၤပှၤမၤန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အသီမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၅၀ ဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢတၢ်ချၢသ့၀ဲဒၣ်လီၤ.
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤအဂၤထီၣ်ဘး ၂၀ လၢနဟံၣ်ပူၤသ့လီၤ.
 • ကျးခဲလၢာ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါအသးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အကျးဒီးလၣ်ဖးထံအကျးတဖၣ်အိးထီၣ်ကဒါအသးသ့ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ပှၤအဂၤ ၂၀ လၢတၢ်ကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်အီတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီးတဘျီန့ၣ်ပှၤဟဲပှ့ၤအီၣ်အီတၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲအဂၤ ၅၀ န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ်တၢ်စးထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤသ့,ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်ထိၣ်ဒွးတဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ.တၢ်လိာ်ကွဲအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိတၢ်ထိးဘၣ်စးထီၣ်ကဒါက့ၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်သ့လီၤ.
 • တၢ်ဖျီဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၅၀ ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်သ့လီၤ.
 • ကမျၢၢ်အဂီၢ်တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတဖၣ်က့ၤစးထီၣ်ကဒါအသးသ့၀ဲလီၤ,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢလွံၢ်မံထၢၣ်အဘၢၣ်က၀ီၤအတၢ်ဘျၢအဖီခိၣ်လီၤ.

(COVID Normal)-ဖဲပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အသီမ့ၢ်တကဲထီၣ်လၢၤလၢ၂၈သီအတီၢ်ပူၤ န့ၣ်,ဒီးဖဲပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လၢအဟူးဂဲၤရၤလီၤအသးဆူပှၤအဂၤသ့မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်(ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်)တခီ,ဒီးဖဲတၢ်ရၤလီၤအသးတမ့ၢ်လၢၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအဂီၢ်,ဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • တၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်တၢ်မၤစၢ်လီၤအီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကထုးကွံာ်အီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ်တခါကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအမၤတ့ၢ်လံတၢ်လၢဟံၣ်တဖၣ်ကက့ၤကဒါဆူအတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖျီမ့တမ့ၢ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အနီၢ်ဂံၢ်တအိၣ်ဘၣ်.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမ့တမ့ၢ်ပှၤတမှံၤလၢဟံၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.

ဘံးထိရံယါခိခိၣ်တၢ်လီၢ

အပတီၢ်သၢ-ဖဲပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်မ့ၢ်စှၤန့ၢ်ဒံးယဲၢ်ဂၤ(ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်အတၢ်ထိၣ်ဃူ)ဒီးပှၤလၢအမၤန့ၢ် တၢ်ဆါအဃၢ်လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံးမ့ၢ်တအိၣ်နီတဂၤ(ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့)ဖဲအပူၤကွံာ်၁၄သီန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ် မုၢ်နၤခီ ၁၁.၅၉မံး ဖဲ ၁၆ သီ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀ လၢဘံးထိရံယါခိခိၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤ-

 • တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ကဟးထီၣ်လၢဟံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤလၢနလဲၤတၢ်သ့လၢခိခိၣ်ဘံးထိရံယါတၢ်လီၢ်အဂီၢ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်.
 • မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (လၢဟံၣ်အချၢဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤလီၤ)
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်အဂၤတဒူၣ်သ့၀ဲဒၣ်ထီၣ်ဘးပှၤယဲၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတမှံၤတဖၣ် ကဘၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်ဃီလီၤ. လၢတၢ်ဖီၣ်ဃံးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလဲၤတၢ်အဆၢက တီၢ်နဃုထၢဟံၣ်ဖိဃီဖိထဲဒၣ်အဂၤတဒူၣ်ဧိၤလၢအကဟဲဟးအိၣ်သကိးနၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ဆံးလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၁၂လါဆူအဖီလာ်တဖၣ်တၢ်တဒွးဃုာ်အီၤလၢပှၤအနီၢ်ဂံၢ်ယဲၢ်ဂၤအံၤအကျါန့ၣ်ဘၣ်.
 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်,လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • ပှၤအနီၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး ၅ ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်ခံဒူၣ် ထံၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်ချၢသ့၀ဲဒၣ်လီၤ.
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ထဲတဂၤ,မ့တမ့ၢ်နမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤန့ၣ်နဃုထၢပှၤအဂၤတဂၤလၢနဟဲအိၣ်သကိးနဟံၣ်သ့လီၤ. နလဲၤအိၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်သ့စ့ၢ်ကီး,ဘၣ်ဆၣ်ထဲဒၣ်ဖဲပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအဂၤမ့ၢ်တအိၣ်လၢဟံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤဃီအလီၢ်လီၢ် ကိးဘျီဒဲးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အပတီၢ်တၢ်က့ၤထီၣ်ကဒါကၠိလၢကၠိဖိခဲလၢာ်လၢတၢ်ကမၤလိအကတီၢ် ၄ အဂီၢ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်အလီၢ်ကအိးထီၣ်ကဒါအသးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢဒီးတၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်တဖၣ်အိးထီၣ်ကဒါအသးလီၤ.
 • တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဂ့ၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤထီၣ်ဘးပှၤ၅ဂၤဃုာ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်အနၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပတီၢ်သၢ- ဖဲပှၤမၤန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အသီမ့ၢ်အိၣ်စှၤန့ၢ် ၅ ဂၤ(ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအတၢ်ထိၣ်ဃူ)ဒီးပှၤတအိၣ်နီတ ဂၤလၢတမၤန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအဂံၢ်ထံး(ခိခိၣ်တၢ်လီၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့)ဖဲ အပူၤကွံာ် ၁၄ သီ,ဒီးတၢ် အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤလၢပတီၢ်တခါအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသး လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • တၢ်ဖီၣ်ဃံးလၢတၢ်ကဟးထီၣ်လၢဟံၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤလၢတၢ်လဲၤတၢ်သ့ထဲလဲၣ်န့ၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်.
 • ပှၤထီၣ်ဘးအဂၤ၁၀ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢတၢ်ချၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်သ့လီၤ.
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤဆူနဟံၣ်ထီၣ်ဘးပှၤ ၅ ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ်အဂၤတဒူၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ် မ့ၢ်ပှၤဟံၣ်ဒူၣ်တဒူၣ်ဃီန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်ကျးဒီးလၣ်ဖးထံအကျးတဖၣ်အိးထီၣ်အသးသ့ထဲဒၣ်လၢတၢ်ကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်အီတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢအဂီၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ကရူၢ်ကအိၣ်ထီၣ်ဘးပှၤ ၁၀ ဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အပတီၢ်လၢတၢ်ကမၤကဒါက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတၢ်လိာ်ကွဲလၢတအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိအတၢ်ထိးဘၣ်န့ၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသးပှၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢလၢပှၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် ၁၈နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်အဂီၢ်ကစးထီၣ်ကဒါက့ၤ(နီၢ်ခိတၢ်ထိးဘၣ်ဒီးတၢ်တထိးဘၣ်)လီၤ.

အပတီၢ်လၢခံကတၢၢ်- စးထီၣ် ၂၃ သီ နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၀၂၀ - သန့ၤထီၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်အိၣ်အသိးဒီးဖဲအပူၤကွံာ် ၁၄ သီအတီၢ်ပူၤပှၤမၤန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အသီမ့ၢ်တအိၣ်(ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်) ဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၅၀ ဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢတၢ်ချၢသ့၀ဲဒၣ်လီၤ.
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤအဂၤထီၣ်ဘး ၂၀ လၢနဟံၣ်ပူၤသ့လီၤ.
 • ကျးခဲလၢာ်က့ၤအိးထီၣ်ကဒါအသးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အကျးဒီးလၣ်ဖးထံအကျးတဖၣ်အိးထီၣ်ကဒါအသးသ့ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ပှၤအဂၤ ၂၀ လၢတၢ်ကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်အီတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီးတဘျီန့ၣ်ပှၤဟဲပှ့ၤအီၣ်အီတၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲအဂၤ ၅၀ န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ်တၢ်စးထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤသ့,ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်ထိၣ်ဒွးတဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ.တၢ်လိာ်ကွဲအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိတၢ်ထိးဘၣ်စးထီၣ်ကဒါက့ၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်သ့လီၤ.
 • တၢ်ဖျီဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၅၀ ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်သ့လီၤ.
 • ကမျၢၢ်အဂီၢ်တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတဖၣ်က့ၤစးထီၣ်ကဒါအသးသ့၀ဲလီၤ,ဒိးသန့ၤထီၣ်လၢလွံၢ်မံထၢၣ်အဘၢၣ်က၀ီၤအတၢ်ဘျၢအဖီခိၣ်လီၤ.

(COVID Normal)-ဖဲပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အသီမ့ၢ်တကဲထီၣ်လၢၤလၢ၂၈သီအတီၢ်ပူၤ န့ၣ်,ဒီးဖဲပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လၢအဟူးဂဲၤရၤလီၤအသးဆူပှၤအဂၤသ့မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်(ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်)တခီ,ဒီးဖဲတၢ်ရၤလီၤအသးတမ့ၢ်လၢၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအဂီၢ်,ဒီးဖဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤစဲၣ်နီၤမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • တၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်တၢ်မၤစၢ်လီၤအီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကထုးကွံာ်အီၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ်တခါကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအမၤတ့ၢ်လံတၢ်လၢဟံၣ်တဖၣ်ကက့ၤကဒါဆူအတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖျီမ့တမ့ၢ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အနီၢ်ဂံၢ်တအိၣ်ဘၣ်.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမ့တမ့ၢ်ပှၤတမှံၤလၢဟံၣ်အဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်.

မ့ၢ်တၢ်ကအိၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ချ့ဒ်လဲၣ်

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အံၤအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢပကျါဒီးရၤလီၤအသးသ့ချ့သဒံးလီၤ. လၢတၢ်ကပာ်ပဟံၣ် ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီးပပှၤတ၀ၢတဖၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအဂီၢ်,ပ၀ဲခဲလၢာ်ကဘၣ်မၤတၢ်လၢပမၤအီၤသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ယိယိဖိတဖၣ်လၢနမၤအီၤသ့လၢတၢ်ကအိၣ်ဆိးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • သ့ကဆှီနစုတဖၣ်ဃုာ်ဒီးဆးပၠၣ်ဒီးထံလၢအစှၤကတၢၢ် ၂၀ စဲးကီးအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ကူးဒီးကဆဲလီၤလၢစးခိထံးရှူတဘ့ၣ်အလိၤမ့တမ့ၢ်လၢနစုနၢၣ်ခံအဒွဲပူၤတကပၤအလိၤတက့ၢ်.
 • အိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အစှၤကတၢၢ် တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤပူၤဖျဲးတခါလၢအမ့ၢ် ၁.၅ မံထၢၣ်တက့ၢ်.
 • ဖျီၣ်ဘၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါလၢအကးဘၢနနါစ့ၤဒီးနထးခိၣ်ဖဲနမ့ၢ်ကဘၣ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်အခါတက့ၢ်.
 • လဲၤဘၣ်ဆူနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်မၤကွၢ်သးတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်
 • ဖဲကမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်တမုာ်တလၤအခါ,အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤအိၣ်သကိးဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့တမ့ၢ်လဲၤ ဆူတၢ်မၤအလီၢ်တဂ့ၤ.
 • မၤကွၢ်ဘၣ်နသးဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအပနီၣ်တခါလၢ်လၢ်ဒီးမ့ၢ်၀ံၤက့ၤဆူဟံၣ်လိၤလိၤတက့ၢ်.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢနတၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်လၢၤဖဲနအိၣ်ခိးနတၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်အခါန့ၣ်,နကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအလဲ(Test Isolation Payment) လၢအမ့ၢ်စ့$450တခါအဂီၢ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တဂၤန့ၣ်,နကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအလဲစ့ $1,500 တခါအဂီၢ်လီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကိးဘၣ်ခိၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢးစ်အလီကျိၤ (Coronavirus Hotline) လၢလီနီၢ်ဂံၢ် 1800 675 398 န့ၣ်တက့ၢ်.ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါန့ၣ်,ဆီၣ်လီၤ၀း (0) တက့ၢ်.

ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါတူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါ,နကိး၀ဲဒၣ် Lifeline လၢ 13 11 14 မ့တမ့ၢ် Beyond Blue လၢ 1800 512 348 သ့လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါ,အခီၣ်ထံးန့ၣ်ကိးဘၣ် 131 450 တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်နအိၣ်လီၤဖျီၣ်ထဲတဂၤအခါ,နကိး၀ဲဒၣ်ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အလီကျိၤလၢ 1800 675 398 ဒီးဆီၣ်လီၤသၢ (3) တက့ၢ်.နကဘၣ်တၢ်ဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဂၤလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ Australian Red Cross လၢအဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးနလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တဖၣ်

ပှၤဘံးထိရံယါကိးဂၤဒဲးလၢအသးအိၣ် ၁၂နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်ကဘၣ်ဖျီၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါဖဲအဟးထီၣ်လၢအဟံၣ်အခါ,မ့မ့ၢ်ဘၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးသဲစးအတၢ်ဂ့ၢ်လၢတဖျီၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.အဒိ-

 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးတခါလၢအဒိဒ်သိးဖံးဘ့ၣ်တၢ်ဆါလၢနမဲာ်သးအလိၤလၢအဒိၣ်အမုၢ် တခါမ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတခါအဃိ
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢသိလ့ၣ်အပူၤ,ထဲနၤတဂၤမ့တမ့ၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤအဂၤတဂၤလၢအမ့ၢ်ပှၤလၢနဟံၣ်နဃီအပူၤ
 • ဖဲနမၤ၀ဲဒၣ်နီၢ်ခိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဒိၣ်အမုၢ်ဘၣ်ဆၣ်နကဘၣ်စိာ်ဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ဆါအပနီၣ်တခါလၢ်လၢ်အခါ,နကဘၣ်မၤကွၢ်နသး ဒီးအိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢနမၤန့ၢ်နတၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကျးတဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤ.

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အပနီၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်လိၤကိၢ်,ကနိးမ့တမ့ၢ်ကပၢၤထီၣ်
 • တၢ်ကူးမ့တမ့ၢ်ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • ကသါတလၢကသါ
 • နါအ့ၣ်ထံယွၤ
 • နါနၢတၢ်အစိသ့မ့တမ့ၢ်နါလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့ဟါမၢ်

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအမဲဒံးခဲရ်ခး တအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိးပှၤတမှံၤအိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤဟဲဟး,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးလီၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19), နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးလၢနဟံၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19)န့ၣ်,နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ် ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆါလၢ၁၄သီအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်.(Word).

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

၀ံသးစူၤမၤလီၤတံၢ်သူဘၣ်တၢ်အပီးအလီလၢလာ်တဖၣ်ဒီးနီၤဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤဒီးနပှၤတ၀ၢခီဖျိအံမ့လ်,ပှၤဂ့ၢ်၀ီအမံဒယၣ်မ့တမ့ၢ် ပှၤတ၀ၢအပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢနပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး

မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်