တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ဂ့ၢ်ချုးတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဘၣ်ဃး coronavirus (COVID 19) အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
A graphic that reads in the Karen language: 'You must stay home. It will save lives. If you are concerned call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours). If you need an interpreter, call TIS Nation on 131 450. Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.'

တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါ

 • သ့ကဆှီနစုတဖၣ်,ကးဘၢနတၢ်ကူးဒီးတၢ်ကဆဲဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤ ၁.၅ မံထၢၣ်
 • ဖဲနအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ်တချ့အခါအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အခါနကြၢး မၤကွၢ်နသး လီၤ.
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဘၣ်တဘၣ်ကဆီတလဲတၢ်ဖီၣ်ဃံးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဖဲတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ဆီတလဲအသးအခါန့ၣ်လီၤ.

တုၤလီၤဖဲဟါ 11.59  မုၢ်ဒဲးနံၤ,လါမ့ၤ ၃၁သီ ၂၀၂၀ န့ၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးတနီၤဆီတလဲအသးန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢလါယူၤ ၁ သီအနံၤ, ပှၤအဂၤ ၂၀ မၤ၀ဲဒၣ်-

 • တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢဟံၣ်သ့လီၤ.
 • မၤကမျၢၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဖီလာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတဖၣ်သ့လီၤ.
 • လဲၤဆူတၢ်အီၣ်အကျး,ခဲဖ့ဒီးတၢ်ဆါသံးအလီၢ်အကျဲလၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်သ့လီၤ.ထဲဒၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီဧိၤတၢ်ဆါဃုာ်သံးသ့၀ဲလီၤ.
 • လိာ်ကွဲတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢတၢ်ချၢသ့လီၤ.
 • လဲၤဆူတၢ်လီၢ်တခါလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူးလၢအဆံးဃုာ်ဒီးပှၤလၢအမၤ၀ဲဒၣ်မူးတဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.
 • လဲၤဆူတၢ်မၤဃံမၤလၤ,တၢ်မၤဃးထီၣ်ဖံးညၣ်အလွဲၢ်,တၢ်လူၤတၢ်ဆူၣ်ဒီးတၢ်မၤဃံမၤလၤစုမ့ၣ်ခီၣ်မ့ၣ်အကျး,မုၢ်ဆါခီအစပါလၢတၢ်လဲၤမၤဃံမၤလၤအသးတဖၣ်,တၢ်ဆဲးယီၢ်အလီၢ်တဖၣ်ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ဘံးသးတဖၣ်သ့လီၤ.
 • လဲၤဆူတၢ်ဖျီ,ဃုာ်ဒီးသရၣ်သမါဖျီတၢ်ဒီးပှၤလၢအဖျီအသးန့ၣ်လီၤ.
 • လဲၤဆူပှၤတ၀ၢအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • သူ၀ဲဒၣ်တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • လဲၤဘၣ်ဆူတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ပာ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်,တၢ်ကွၢ်ကီအလီၢ်တဖၣ်,တၢ်လီၢ်လၢအကဲစံၣ်စိၤတဖၣ်,တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအကရၢၢ်အိၣ်လၢတၢ်ချၢတဖၣ်,တၢ်ကွၢ်ကီတၢ်ဂီၤမူလၢတၢ်လဲၤနီၣ်နုာ်လီၤသိလ့ၣ်ကွၢ်တၢ် အလီၢ်တဖၣ်ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအကရၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လဲၤခဲးဖ့န်ဒီးတၢ်သူခါရပဲန်အလီၢ်တဖၣ်ဖဲတၢ်ဟးလီၢ်လၢတၢ်သူသကိးအီၤတအိၣ်၀ဲဒၣ်တဖၣ်သ့လီၤ.

ပှၤအဂၤ 50 ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတခါ(လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဖီလာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ) ဃုာ်ဒီးပှၤလၢ အလိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မ့ၢ်မၤအီၤလၢပှၤတဂၤဂၤအဟံၣ်အဃီန့ၣ်,ပှၤလၢအထီၣ်မူး အံၤသ့ဒၣ်ထဲအဂၤ ၂၀ န့ၣ်လီၤ.  

စးထီၣ်ဟါ 11.59 မုၢ်ဒဲးနံၤ ၂၁သီလါယူၤ ၂၀၂၀ န့ၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်ကဆီတလဲအသးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဖီၣ်ဃံးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဒိးသန့ၤအသးလၢ Victorian Chief Health Officer (ဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်)အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.  

စးထီၣ်လါယူၤ ၂၂ န့ၣ်,ပှၤကမျၢၢ်-

 • လဲၤဆူတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဖီလာ်တၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်, ပာ်ဃုာ်ကၠ့မ်တဖၣ်အတၢ်လီၢ်တ၀ီၤလၢပှၤ အိၣ်သ့ထဲဒၣ်အဂၤ ၂၀ ဒီး ကရူၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတခါအဂီၢ်ပှၤပာ်ဃုာ်သ့အဂၤ ၁၀န့ၣ်လီၤ.  
 • ထီၣ်ဘးပှၤအဂၤ ၅၀ လဲၤဆူတၢ်ကွၢ်ကီတၢ်ဂီၤမူအလီၢ်တဖၣ်, ခီစၢးတ်အလီၢ်အကျဲ, သံၣ်ယ့ထၢၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲစတ့ဒံယၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ထီၣ်ဘးပှၤအဂၤ ၅၀ လဲၤဆူတၢ်အီၣ်အကျး, တၢ်ဆါခီဖံၣ်လးဖၣ်အကျးဒီးတၢ်ဆါသံးအလီၢ်အကျဲလၢ တၢ် အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်သ့လီၤ.ထဲဒၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီဧိၤတၢ်ဆါဃုာ်သံးသ့၀ဲလီၤ.
 • ထီၣ်ဘးပှၤအဂၤ ၅၀ လဲၤဆူတၢ်ကွၢ်ကီအလီၢ်တဖၣ်,တၢ်လီၢ်လၢအကဲစံၣ်စိၤတဖၣ်,တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအ ကရၢၢ်အိၣ်လၢတၢ်ချၢတဖၣ်,တၢ်ကွၢ်ကီတၢ်ဂီၤမူလၢတၢ်လဲၤနီနုာ်လီၤသိလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အလီၢ်တဖၣ်ဒီးဆၣ် ဖိကီၢ်ဖိအကရၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီး သူဘၣ်နသးတၢ်သ့ၣ်ညါ. ဖဲနမၤတၢ်လၢဟံၣ်မ့ၢ်သ့န့ၣ်,နကဘၣ်မၤတၢ် လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲနမ့ၢ်တလိၣ်မၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်-၀ံသးစူၤတဘၣ်မၤတဂ့ၤ.

Resources