خلاصه تغیرات د محدودیت ها

اگر تشویش دارید، با شماره تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با شماره 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزای که باید د یادشیم باشه

 • باید روی خو پوش کید وقتیکه از خانه بورو بور موشید.
 • فاصله خوحداقل 1.5 متر را از دیگرو رعایت کید.
 • دستهای خو آر لازه بوشین.
 • اگر شمو مریض استید، خانه بشید. د سرکار نرید.
 • سولفه یا بینی زیدو ره داخل دسمال کاغذی یا توقی خو کنین.
 • اگرشمو علایم کرونا وایروس (COVID-19) دیرین، باید خود خو معاینه کنین.
 • معاینۀ کرونا وایروس برای بیخی مفت استه. حتا برای کسایکه میدیکیر Medicare کارد ندره، برای توریستای خارجی ، کارگرای مهاجرین، ویا کسایکه درخواست پناهندگی ددن.

دای صفه

 

سطح قیودات فعلی در ویکتوریا

پلان برای کم کیدون قیودات در ویکتوریا برای ازی که حالت عادی و بدون کرونا COVID در بارۀ باز کیدو و نقشه های جدید کرونا وایروس COVID-19 بوجود بایه.

یک پلان برایی شهر ملبورن و یگ پلان برای مناطق دیگه ویکتوریا استه.

مدیر ارشد صحت (Chief Health Officer) میتنه قیودات را تغیر بیدیه اگر وضعیت تغیر کنه.

 

شهر ملبورن

مرحله اول از سات 11:59 شاو تاریخ 13 September 2020 د شهر ملبورن شروع موشه .

محدودیت رفت و امد از 9 شام تا 5 صبح استه و فقط به چهار دلیل میتنید از خانه بورشونید:

 • خرید مواد غذایی و دیگه چیزایی ضروری.
 • ورزش از خانه بورو و با قیودات
 • کار با اجازه
 • کمک رسانی برای کسایکه ضرورت به تداوی دیره.

برای ورزش و خرید مواد ضروری ، شمو باید د محدوده ۵ کیلو متری خانه خو باشید.

برای ازی وقتا :

 • قیودات رفت و امد از 9 شام تا 5 صبح است.
 • شمو میتنید برای ورزش از خانه خو برای دو ساعت د روز بور شونید
 • دو نفر میتنهیک دیگه خو د بیرون برای دوساعت ملاقات کنه.مردم نمیتنه د خانه شیم بایه.
 • اگر شمو تانا زندگی مونید، یا شمو والدین تنها استید و تمامی أولادایشیم که قد شیم زندگی مونه زیر سن 18 باشه ، شمو میتنید یگ نفر انتخاب کید که خانه شیم بایه. بایدهمیشه امو یگ نفر هر دفه باشه. شمو هم متنید خانه شی بورید ، تا زمانیکه یگ نفر کلان سن د اونجی باشه.
 • میدان بازی زوستو دوباره واز موشه.

قدم دوم: سر از تاریخ 28 September سال 2020 - اگه روزانه از 30 نفر تا 50 نفر ره در مناطق شهری ملبورن مریضی کرونا نو بیگره البته د 14 روز آینده، باز کارکنای صحت یا داکترا نصیت مونن که باید چه کار کنی.

برای چار کار ضروری از خانه خو بور شده میتنین:

 • خرید مواد غذایی و دیگه چیزایی ضروری
 • ورزش )از خانه بورو و با قیودات(
 • کار با اجازه
 • کمک رسانی برای کسایکه ضرورت به تداوی دیره

برای ورزش و خرید مواد ضروری، شمو باید د محدوده ۵ کیلو متری خانه خو باشید.

برای ازی وقتا:

 • تا پنج نفر از دو فامیل میتینن یکدیگه خو د بورو بینگرنن.
 • برای مکتب رفتو هم یک قانون دیگه استه، شاگردای کلاسای آمادگی یا Prep تا کلاس Grade 2، شاگردای کلاسای VCE / VCAL و شاگردای خصوصی Term 4 د کلاسای خو مورن.
 • چایلدکیر یا مرکز نگهداری اولادا واز موشه.
 • کار و بار زیادتر واز موشن.
 • حوضای آوبازی بورو واز موشه، مالیم برای ار دو نفر گرفته موشه.
 • مراسم مذهبی از خانه بورو تا پنج نفر قد یک ملا اجازهاسته .

قدم سوم: سر از 26 October سال 2020- اگه د امی 14 روز گذشته، د پوره ایالت روزانه کمتراز پنج نفر ره کرونا گرفتد، و داکترا اگه اجازه دادن:

برای ازی وقتا:

 • قیودات و کرفیو برای بورو رفتو خلاص موشه و دیگه قیودات فاصله هم بال موشه.
 • تا 10نفر ره میتنن د بورو بینگرنن.
 • تا پنج نفر ازدیگه فامیلای شیم میتنن د خانه شیم باین که باید تمام شی از یگ فامیل باشین.
 • اگه کرونا کمتر شد و داکترا اجازه دادن شاگردای کلاس 3 الی 10 شاید پس د مکتب بورن.
 • دوکانا و سلمانی ها دوباره واز موشن.
 • رستوران ها و کافه ها واز موشه ولی باید مردم د بورو بیشیه و تا 10 نفر مشتری اجازه استه.
 • اجازه ورزش در فضای باز برای آدمای کلان البته بدون تماس. ورزشای بورو برای آدمای زیر 18 سال هم شروع موشه (با تماس و بی تماس)

قدم آخری: از تاریخ November 23 سال 2020- با پیشنهاد داکترا و کارکنای صحی اگه د امو 14 روز گذشته کرونا کس ره نگرفتد و اونا اجازه دادن:

برای ازی وقتا:

 • تا 50 نفر بورو از خانه جم شده میتنین.
 • تا 20 نفر د خانه شیم مهمان امده میتنه
 • تمام دکانا واز موشه .
 • رستورانت ها و چایخانه ها واز شده میتنه. 20 نفر د داخل شی شیشته میتنه و 50 نفر مشتری ره د یک وقت گرفته میتنه
 • ورزشا دوباره شروع موشه . البته با اقدامات ایمنی. ورزشای تماسی برای تمام سن وسالا شروع موشه.
 • مراسم فاتحه و عروسی تا 50 نفر اجازه استه.
 • مراسم مذهبی و نمازای جم شروع موشه البته با قانون چارمتر مربع.

COVID Normal: اگه در پوره ایالت تا 28 روز هیچ کس ره کرونا نگرفتد، و تشویش از شیوع ازی وایروس نبود، و داکترا هم اجازه دادن:

برای ازی وقتا:

 • قیودات کم و یا بیخی خلاص موشه البته با شرایط ایمنی.
 • کسایکه از خانه خو کار موکدن، دوباره می تنن سر کار بورن.
 • قیودات مراسم عروسی و فاتحه خلاص موشه.
 • قیودات مهمانی های خانگی بال موشه.

اطراف ویکتوریا

مرحله سوم: اگر کمتر از پنج واقعات نو( حد اوسط مناطق اطرف) و صفر واقعات از جاهایی نا معلوم ( تمام مناطق) در۱۴ روز گذ شته دیده شود.

از ساعت11 :59 تاریخ 16 سپتمبر 2020 در مناطق اطراف ویکتوریا:

 • دیگه هیج قیودات برای بورو رفتو از خانه و فاصله که شمود مناطق اطراف ویکتوریا سفر مونید وجود ندره.
 • تا 10 نفر می تنن د بورو جم شونن.
 • شمو میتنید تا 5 نفر مهمان از دیگه خانه د خانه خو دیشته شید .تمام مهمانا باید از یگ خانه باشه. شمو فقط میتنید اهالی یک فامیل ره انتخاب کنید که د وقت قیودات د خانه شیم بایه. طفل هایی زیر سن 12 شامل یکی از 5 مهمانا حسابنموشه.
 • رستوران ها و چایخانه ها واز موشه ولی باید د بورو شی مردم بیشیه و تا 10 نفر مشتری اجازه استه.
 • اجازه ورزش در فضای باز برای آدمای کلان البته بدون تماس. ورزشای بورو برای آدمای زیر 18 سال هم شروع موشه (با تماس و بی تماس).

قدم آخری: سر از تاریخ 23 November سال 2020- اگه د 14 روز گذشته د پوره ایالت هیچ کس ره کرونا نگرفته باشه، و داکترا و کارکنای صحی پیشنهاد بیدین.

برای ازی وقتا:

 • تا تعداد 50 نفر بورو از خانه جم شده میتنن.
 • د خانه خو می تنین تا 20 نفر ره بینگرنین.
 • تمام دکانا واز موشن.
 • رستورانت ها و چایخانه ها واز شده میتنه . 20 نفر د داخل شی شیشته و 50 نفر مشتری ره د یک وقت گرفته میتنن.
 • ورزشا دوباره شروع موشه . البته با اقدامات ایمنی. ورزشای تماسی برای تمام سن وسالا شروع موشه.
 • مراسم فاتحه و عروسی تا 50 نفر اجازه استه.
 • مراسم مذهبی و نمازای جم شروع موشه البته با قانون چارمتر مربع.

Covid Normal: اگه در پوره ایالت تا 28 روز هیچ کس ره کرونا نگرفتد، و تشویش از شیوع ازی وایروس نبود، و داکترا هم اجازه دادن:

برای ازی وقتا:

 • قیودات کم و یا بیخی خلاص موشه البته با شرایط ایمنی.
 • کسایکه از خانه خو کار موکدن، دوباره می تنن سر کار بورن.
 • قیودات مراسم عروسی و فاتحه خلاص موشه.
 • قیودات مهمانی های خانگی بال موشه.

چی رقم سالم و جور بومنیم

کرونا وایروس یاCOVID-19 تبال قد از مو استه و زود تیت موشه. اگه میخواین به فامیلای خو و دیگه مردم کمک کنیم که جور بومنن، بابد که تمامی مو سهم بیگریم.

اگه اینی کارای ساده ره انجام بدین جور مومنین:

 • برای 20 ثانیه دستای خو ره قد آب و صابون بوشین.
 • سلفه یا بینی زیدو ره داخل دستمال کاغذی یا توقی خو کید.
 • فاصله خوحداقل 1.5 متر را از دیگرو رعایت کید.
 • اگه از خانه بور موشید، روی و بینی و دان خو ره پوشنده کین.
 • پیش داکتر بورین خود خو معاینه کین.
 • اگه ناجور اید، د خانه بیشید و د کار و ملاقات اگو فامیل خو نرید.
 • اگه اگو علایم ناجوری درین، خود خو معاینه کید و مستقیم د خانه خو بورین.

کمک مالی

اگه شمو تشویش درین که تا نتیجه معاینه شیم مایه بیکار موشین، برای شیم 450 دالر که مخصوص قرنطین بعد از معاینه و زمانی که شمو برای نتیجه خو انتظار استید، پرداخت موشه.

اگه شمو کرونا دشته باشید ویا قد اگو مریض کرونایی د تماس بوده شید، برای شیم 1500 دالر داده موشه. برای معلومات اضافی به شماره 1800 675 398 زنگ بزنین و اگه ترجمان کار دشته باشید، دکمه 0 ره بزنین.

اگر شمو و یا اگو کسی ره که شمو میشناسید مضطرب یا نگران استه، شمو میتنید د خط Lifeline د شماره 14 11 13 زنگ بزنید یا د Beyond Blue د شماره 384 512 1800 زنگ بزنید. اگر د ترجمان لازم داشتید، د شماره 450 131 زنگ بزنید.

اگه شمو خود خو قرنطین مونین، د شماره مخصوص حمایت کرونا(COVID -19) 1800 675 398 زنگ بزنین و بعد دکمه 3 ره بزنین. شمو ره اگو نفر داوطلب از مرکز صلیب سرخ استرالیاAustralian Red Cross کمک مونه و شمو ره د خدمات محلی شیم وصل مونه.

روی پوش کیدو

هرویکتوریایی 12 ساله یا کلانتر د وقتی از خانه بور شدو باید ماسک بوپشه، مگر اینکه دلیل قانونی دیشته باشه که نپشید. بطور مثال :

 • اگر شمو کدام ناجوری دیرید رقمی مرض شدیدی جلدی د روی خو،یا مشکل نفس کشیدو
 • اگر داخل موتر هستید، تنها یا اگوکس از خانه شیم
 • اگر شمو ورزش شدید مونید، ولی باید هنوز ماسک قد خو بوبرید.

 

 

معاینه کیدو و خودخو قرنطین کدو

اگه شمو اگو علایم کروناوایروسCOVID-19 درین، باید حتمن بورین خود خو معاینه کنید و خانه بشین تا زمانیکه نتیجه معاینه شیم نمده د دکان و یا سر کار نرید.

علایم کرونا وایروس اینا استه:

 • تاو، لرزه و یا عرق
 • سولفه و گلون دردی
 • نفس تنگی
 • آو بینگگ
 • از دست دیدون مزه دان و بوی

معاینۀ کرونا وایروس COVID-19 برای بیخی مفت استه. حتا برای کسایکه میدیکیر Medicare کارد ندره، کسایکه از خارج ویزیتور امدن، کارگرای مهاجرین یا کسایکه درخواست پناهندگی ددن.

اگه نتیجه معاینه کروناوایروس COVID-19 شیم مثبت میه، شمو باید خودخو د خانه قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که هروقت نتیجه معاینه کرونا وایروس COVID-19 مثبت باشه، باید چه کارا ره انجام بدید.

اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته د تماس بودید، باید خودخو برای 14 روز قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته باشه به تماس بودید، باید چه کارا ره انجام

منابع

لطفن معلومات پایین را با مردم خو از طریق ایمیل، رسانه عمومی و دیگه شبکه های اجتماعی شریک کنید.

معاینه کیدو و دور مندو از دیگرو

محفوظ مندو

کمک گرفتو

روی پوش کیدو