Coronavirus (COVID-19) اطلاعات، به روز رسانی و توصیه ها در‌مورد شیوع
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

شما باید درخانه بمانید. این کار جان افراد را نجات می دهد.
اگر نگران هستید ، با شماره تلفن 398 675 1800 (24 ساعت)  خط تلفن coronavirus تماس بگیرید.

اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید ، با شماره 450 131 با TIS National   تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر  را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.