Information and advice about coronavirus and what to do to reduce your risk of infection.

Yïn adhil/dhil rëër baai. Abë wëi ke kɔc juïc kony.
Na neŋ kë dir yïn keyï yup teliphone hotline 1800 675 398 (ee luui ë thä 24 yic).
Na wïc raan kɔc waar thook ke TIS National 131450.
Them ba teliphone yeyup ë Ziro ka diäk tɛ̈ le yen kë wic yïn bë yï lac dööt ye tök.