Ajuiɛɛr cekic de ka cï röt geer ë gël ë cäth yic

Na neŋ kë dir yïn keyï yup teliphone hotline 1800 675 398 (ee luui ë thä 24 yic).
Na wïc raan kɔc waar thook ke TIS National 131450.
Them ba teliphone yeyup ë Ziro ka diäk tɛ̈ le yen kë wic yïn bë yï lac dööt ye tök.

Kë yen ba dhil ë muknhom

 • Yïn adhil ba ya cieŋ alanh ë kum ë nyin të leer yïn aɣeer baai.
 • Rɛ̈ɛ̈rë në akɛm puɔth cït 1.5 tënë kɔc kɔ̈k
 • caw cinku ë nyindhiɛ.
 • Na bec (tök) yïn guɔ̈p, rɛ̈ɛ̈rë baai. Dun ë lɔ tënë luɔi.
 • Ɣɔɔl ka tïïm në mɛndil ka köŋdu yic
 • Naŋ nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rɔt cɔk athëm .
 • Thëm ë tuaany de coronavirus (COVID-19), acïn wëu yeke kɔɔr tënë kuat ë raan abɛ̈n. Kän anɔŋic kɔc kek cïn muɔ̈ɔ̈k de Medicare, amïkeeny bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic, mïth ë thukuul bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i mec yiic, abaköök ë luɔi ku kɔc kat ë bɛ̈ɛ̈i ken yiic kɔɔr rëër

Në bak kän kɔ̈u

 

Abɛ̈r ke gël ë cäth ke Victoria emɛn

Ajuiɛɛr ë tëkic de gël ë cäth ku kuɛr bï Victoria lɔ në PÏÏR CÏN YIC TUAANY Ë COVID (COVID Normal ) acï kek juiɛr bec të de tuaany ë Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening.

Yen anɔŋ ajuiɛɛr tök de baai lɔŋ de Melbourne ku tök tënë baai lɔŋ mec ke pen de Victoria.

Bɛ̈nydït de kɛ̈k Pialguɔ̈p (Chief Health Officer) alëu bï gël ë cäth geeric na cï ka loi röt ke yiic geer.

Baai lɔŋ ë (Pen/Rɔɔk) Melbourne

Abër ë Rou: gɔɔc në ye pɛi-nïn 28 Bilthii 2020 në Pen de Melbourne.

Yen acïn gël ë cäth dɔ̈ ber tɔ̈ thëën në pen ë Melbourne yic (metropolitan) gɔɔc në thää 5:00 nhiäkdur në ye pɛi-nïn 28 Bilthii 2020.

Yïn alëu ba jääl baai në kuat ë thää në töŋ de wël (kɛ̈ŋ) ke ŋuan:

 • Ɣɔ̈c ë mïïth ka kɛ̈k ë cieŋ thiekiic
 • Pol ë tuuc ë gup (aɣeer ku thää cï tekiic)
 • Luɔi cï gam
 • Gɛm ë muɔ̈ɔ̈k, në wɛ̈t de nyin kuɛɛny ka göör de yïlac akïm.

Tënë pol ë tuuc ë gup ku ɣɔ̈c ë kɛ̈k ë cieŋ thiekic, yïn adhil ba ya tɔ̈ në akem ke 5 yiic tënë baai pandu

Jɔɔk ë thää kän:

 • Agut cï kɔc ke dhiëc ciëŋ ë bɛ̈ɛ̈i kerou yiic alëu bïk röt ya tïŋ aɣeer.
 • Yen abï naŋ abër ke dhuk në thukulic tënë mïth thukuul tɔ̈ përep lɔ në dhölë 6, dhölë 12 ku piööc në ɣän lëu bïk kek lui thïn në köldɔ̈ ((VCE/VET/VCAL), ku thukuul ke mïth nɔŋ ŋäk në tɛ̈m ë 4 (Term 4).
 • Ɣän ë muɔ̈ɔ̈k acï dhuk ë liep
 • Ɣän juɛ̈c ë luɔi alëu bïk liep
 • Puɔ̈l ë kuaŋ tɔ̈ aɣeer acï dhuk ë liep, pööc ë ŋɛk de tuuc ë gup agut cï yen kɔc ke rou tënë raan töŋ ë pööc
 • Akuut ë duɔ̈r ë nhialic aɣeer agut cï yen kɔc ke dhiëc ku raan töŋ muk gɛ̈m acï kek puɔ̈l.
 • Thiëëk töc ë nyïïr abï ya loi aɣeer kekë tëcit tënë kɔc ke dhiëc (kënë anɔŋic kɔc thiak röt ku ciɛ̈ɛ̈t kerou).
 • Yïn alëu bï yïn raam në Bolïth de Victoria agut cï wëu ke $4,957 të cɛɛth yïn lɔ aɣeer në pencök Victoria (regional) ke cïn wɛ̈t ë löŋ lajik ciɛɛth yïn. Yïn aya alëu bï yïn raam të leer yïn mɛ̈th tïŋ ku kɔc ë ruääi cï ciëŋ kek yïn në akut dït wɛ̈r kɔc ke 5 aɣeer. Yïn alëu bï yïn raam të bëi mɛ̈th ku kɔc ë ruääi bɛ̈n bïk bï nem ke cïn wɛ̈t puɔth lajik, cïtmën ë gɛɛm ë muɔ̈ɔ̈k.

Abër ë Diäk: Të nɔŋ yen cin awuɔɔk ë yam koor në dhiëc (në Victoria yic ëbɛ̈n) në nïn ke 14 cï jääl yïïc (në Victoria yic ëbɛ̈n), ku të cï atëët ke kɛ̈k pial-guɔ̈p ye gam.

Jɔɔk ë thää kän

 • Yen acïn gël ë cäth wäkɔ̈u ku acïn gël ë cäth tënë jäl baai ka të mec lëu bïnë lɔ thïn
 • Agut cï kɔc ke 10 alëu bï kut aɣeer.
 • Yïn alëu ba naŋ agut cï yen amïkeeny ke dhiëc baai pandu bɔ̈ pandɔ̈. Yen adhil bï ya yen ë pan töŋë
 • Mïth thukuul tɔ̈ në dhölë 7 lɔ në dhöle 10 tɛkdɔ̈ alëu bïk dhuk në thukulic të nɔŋ ɣok cinkor de kɔc cï wuɔɔk ku të ye atëët ke kɛ̈k ë pial-guɔ̈p ye gam.
 • Adukään ku ɣän ë luɔi ë nhïm adhuk ë liep
 • Ɣän ë ciɛ̈m ku dëk ë cääi alëu bï liep të yenë nyuc aɣeer ku agut ë kɔc tekic bï raan 10
 • Dhukciɛ̈ɛ̈n cï tɛ̈ɛ̈kic de kɛ̈k ë pol de kɔcdït aɣeer cïn rɔ̈m ye mat thïn. kɛ̈k ë pol aɣeer abï dhuk ë jɔk tënë kɔc kën run gor ya 18 ( rɔm ku cïn rɔ̈m)

Abër Ciɛ̈ɛ̈n: Atɔ̈ ke wɛ̈t be lueel në bak ë pial-guɔ̈p ë thɛ̈i jän ku të cïn yen awuɔɔk në nïn ke 14 cï jääl ku ye atëët ke kɛ̈k ë pial-guɔ̈p ye gam.

Jɔɔk ë thää kän

 • Agut yen raan 50 alëu bïk kut aɣeer.
 • Yïn alëu ba naŋ amïkeeny ke 20 baai pandu.
 • Adukään abɛ̈n acï liep.
 • Ɣän ë ciɛ̈m ku dëk ë cääi alëu bïk liep tënë akuut nɔŋiic ke 20 bë nyuɔ̈c ɣöt, ku akɛ̈r ë kɔc ciɛ̈m ke 50.
 • Kɛ̈k ë pol alëu bïk dhuk ë jɔk, ke thiääk kekë ajuiɛɛr ë ciɛ̈n kërɛɛc yök. kɛ̈k ë pol adhuk ë liep tënë run thook abɛ̈n.
 • Luɔi ë thiëk ku thiɛ̈k ë jɔc alëu bïk yiic naŋ agut cï ke 50.
 • Duɔ̈r ë juääc de nhialic adhuk ë liep, ke cï thiääk kekë löŋ de akɛm ke ŋuan (four square metre rule).

PÏÏR CÏNIC COVID (COVID Normal): na cïn awuɔɔk ë yam kɔ̈k tul në nïn ke 28 yiic, ku yen acïn kɔc kɔ̈k ŋot ëke tuaany ( në state- yic abɛ̈n), ku acïn adiɛɛr ë tekpiny ë tuaany dɔ̈ Australia yic, ku acï gam në atëët ke pialgup

Jɔɔk ë thää kän

 • Gël ë cäth acï tekiic ka nyaai ke cï thiääkic kekë rëër cïn kërɛɛc yök.
 • Yen anɔŋ ajuiɛɛr ë dhuk ë luɔi yic cï tɛ̈ɛ̈kic tënë kɔc ëke luui ë bɛ̈ɛ̈i yiic.
 • Acïn akɛ̈r ë kɔc kɔɔr në luɔi ë thiëk ka thiɛ̈k ë kɔc yiic.
 • Acïn akɛ̈ɛ̈r ë kɔc në kut ë nhom yic ka amïkeeny baai.

Baai lɔŋ mec ke pen Victoria

Abër ë Diäk:

Tënë 11.59 thëëi në pɛi-nïn 16 Bildït 2020 në baai lɔŋ tɔ̈ aɣeer Victoria:

 • Yen acïn gël tënë kɛ̈ŋ (wël) yenë ke lɔ aɣeer baai ka të lëu bë yïn cath thïn në baai lɔŋ tɔ̈ aɣeer Victoria.
 • Agut cï kɔc ke 10 alëu bï kut aɣeer.
 • Yïn alëu bë nɔŋ amïkeeny ke dhiëc baai pandu bɔ̈ pan dɔ̈. Amïkeeny adhil bïk ya kɔc ee pan töŋë. Yïn alëu ba pan tök kuany ba kek yïn neem në ye kaam ë gël käk. Mïth kor në pɛ̈ɛ̈I ke 12 acie kueen ëke ye abaŋ ë cïn kɔc ke dhiëc.
 • Ɣän ë ciɛ̈m ku dëk ë cääi alëu bï liep të yenë nyuc aɣeer ku agut ë kɔc tekic bï raan 10
 • Dhukciɛ̈ɛ̈n cï tɛ̈ɛ̈kic de kɛ̈k ë pol de kɔcdït aɣeer cïn rɔ̈m ye mat thïn. kɛ̈k ë pol aɣeer abï dhuk ë jɔk tënë kɔc kën run gor ya 18 ( rɔm ku cïn rɔ̈m)

Abër Ciɛ̈ɛ̈n: Atɔ̈ ke wɛ̈t be lueel në bak ë pial-guɔ̈p ë thɛ̈i (jaŋ) ku të cïn yen awuɔɔk ë yam (në Victoria yic ëbɛ̈n) në nïn ke 14 cï jääl ku yen atɔ̈ ke kë bï lueel në atëët ke kɛ̈k pial-guɔ̈p.

Jɔɔk ë thää kän

 • Agut yen raan 50 alëu bïk kut aɣeer.
 • Yïn alëu ba naŋ amïkeeny ke 20 baai pandu.
 • Adukään abɛ̈n acï liep
 • Ɣän ë ciɛ̈m ku dëk ë cääi alëu bïk liep tënë akuut nɔŋiic ke 20 yenë ke ɣöt, ku akɛ̈r ë kɔc ciɛ̈m ke 50.
 • kɛ̈k ë pol alëu bïk liep, ke thiääk kekë ajuiɛɛr ë ciɛ̈n kërɛɛc yök. kɛ̈k ë pol adhuk ë liep tënë run thook abɛ̈n.
 • Thiëk ku thïɛ̈k ë jɔc alëu bïk yiic naŋ agut cï ke 50
 • Duɔ̈r ë juääc de nhialic adhuk ë liep, ke cï thiääk kekë löŋ de akɛm ke ŋuan

PÏÏR CÏNIC COVID (COVID Normal)- na cïn awuɔɔk ë yam kɔ̈k tul në nïn ke 28 yiic, ku yen acïn kɔc kɔ̈k ŋot ëke tuaany ( në state- yic abɛ̈n), ku acïn adiɛɛr ë tekpiny ë tuaany dɔ̈ në Australia yic, ku acï gam në atëët ke pialgup.

Jɔɔk ë thää kän

 • Gël ë cäth acï tekiic ka nyaai ke cï thiääkic kekë rëër cïn kërɛɛc yök.
 • Yen anɔŋ ajuiɛɛr ë dhuk ë luɔi yic cï tɛ̈ɛ̈kic tënë kɔc ëke lui ë bɛ̈ɛ̈i yiic.
 • Acïn akɛ̈r ë kɔc kɔɔr në thiëk ka thiɛ̈k ë kɔc yiic.
 • Acïn akɛ̈ɛ̈r ë kɔc në kut ë nhom yic ka amïkeeny baai.

Të yenë rëër thïn ke cïn kërɛɛc yök ku puɔl kɔc gup

Tuaany de Coronavirus (COVID-19) aŋot ë rɛ̈ɛ̈r ke ɣook ku alëu bï rɔt tɛkpiny arët. Të bïn kɔc kuɛk macthok ku kɔc ë baai tiit thïn acïn kërɛɛc yök, ɣok abɛ̈n apuɔth buk abɛ̈k kua looi

Käk aye kuɛɛr puɔlic lëu bï yïn ke looi aguɔr rëër ke cïn kërɛɛc yök

 • Caw cinku në athabun ku pïu në ka cït amuɔnymuɔny ke 20.
 • Ɣɔɔl ka tïïm në mɛndil ka köŋdu yic
 • Rɛ̈ɛ̈r ë akɛm mecic ke 1.5 tënë kɔc kɔ̈k
 • Cieŋ alanh ë kum ë nyin në wum ku thoŋdu kɔ̈u na të jɛ̈l yïn baai
 • Lɔ tëdun ë tiɛ̈ɛ̈ŋ ë guɔ̈p de akïm
 • Na ye yïn rɔt ke yïn bec, rɛ̈ɛ̈r ë baai. Dun ë kɔcku këny ka lɔɔr ë luɔi yic.
 • Cɔk rɔt athem na nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany ku lɔɔr baai emïtöŋë

Kuɔɔny atɔ̈

Na diɛɛr yïn në biäk ë wëu ye dɔm këyï tït në kakuk yök athëmic, yïn alëu ba kuɔɔny ë döm ë wëu ke $ 450 de tuaany coronavirus (COVID-19) Döm ë Wëu Lël-rɔt ku Athëm de tuaany (Test Isolation Payment).

Na cï yïn yök ke bec në athëmic ka ye raan cï yic thiɔ̈k kekë raan yen cï nyic ke bec, yïn alëu ba naŋ yic döm yïn në wëu ke $1,500 payment. Në lëk juɛ̈c cɔl laany ye dac kuany de tuaany ë Coronavirus në 1800 675 398 na kɔɔr yïn raan ë thok waaric, tuany geu yic (0).

Na ye yïn ka raan nyic yïn ee rɔt yök ke kuc kë looi rɔt ka diir, yïn alëu ba Lifeline cɔɔl në 13 11 14 ka Beyond Blue në 1800 512 348. Na kɔɔr yïn raan ë thok waric, tueŋ cɔɔl 131 450.

Na ye yïn rɔt yök keyï rɛ̈ɛ̈r ë rɔt, yïn alëu ba laany ye dac kuany de tuaanny ë coronavirus (COVID-19) cɔɔl në 1800 675 398 ku tuany diäk (3). Yïn abï dɔ̈ɔ̈r ba jam kekë raan ë kuɔɔny abɛc tënë Australian Red Cross yen bï yïn dɔ̈ɔ̈r kekë konykony ë kuɔɔny thiɔ̈k ke yïn ë baai cieŋ.

Alɛ̈th ë kum ë thok ku wum (nyin)

Kuat ë raan de Victoria ye run 12 ku lɔ tueŋ adhil bï ya cieŋ në alanh ë thok ku wum kum të jɛ̈l yen baai, yilë nɔŋ kek wɛ̈t cï gäm kek ë löŋ bï cuɔ̈k ye cieŋ ëke. cïtmɛn de

 • na nɔŋ yïn guɔ̈p tuaany cïtmɛn de tuaany ë dël yic në nyindu kɔ̈u, ka nɔŋ cuɔ̈k wëëi apuɔth
 • na tɔ̈ yïn ë rɛ̈i yic, yïn ë rɔt (ëtök) ka kekë raan dun ciëŋ wek baai
 • na looi pol ë tuuc ë guɔ̈p, kua yïn adhil ba muk në alanh ë kum ë nyin
 • Gɔɔc në thää 11:59 thëëi në ye pɛi-nïn 11 Bilthi yïn adhil ba ceŋ alanh ë kum nyin ka alanh ë kum wum ku thok. Yïn acië lëu ba ceŋ ë kön ëgël nyin yetök.

 

 

Athëm ku wɛ̈k ë rɔt

Na nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany de coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rɔt cɔk athem ku rɛ̈ɛ̈r ë baai agut bï yïn kë yök në thëmdu yic kaŋ nyic. Dun ë lɔ ë luɔi yic ka adukään yiic .

Cït ke tuaany de coronavirus anɔŋic:

 • Atuɔ̈c, wiir ka tuc
 • Ɣɔɔl ka tök ë röl
 • Awëëi cekic
 • Jol ë wum
 • Määr ë ŋör ka thiëëp

Thëm ë tuaany de coronavirus acïn wëu yeke kɔɔr tënë kuat ë raan abɛ̈n. Kän anɔŋic kɔc kek cïn muɔ̈ɔ̈k de Medicare, amïkeeny bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic, mïth ë thukuul bɔ̈ ë bɛ̈ɛ̈i mec yiic, abëköök ë luɔi ku kɔc kat ë bɛ̈ɛ̈i ken yiic kɔɔr rëër.

Na cï yök ke bec në athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rëër keyï week rɔt baai pandu. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Na ye raan cï thiɔ̈k kekë raan cï nyic ke bec në tuaany de coronavirus (COVID-19) yïn adhil bï yïn week ba rëër ë rɔt në nïn ke 14 yiic. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Ka yenë ke röt kuɔny

Alim ba ka yenë ke röt kuɔny tɔ̈ piny kë luɔ̈ɔ̈I ku rɔm kekë kɔc kuk ë baai në imeil, media yenë rɔ̈m thïn ke juäc ka kuɛr kɔ̈k yenë kɛ̈k ë baai nyuɔɔth thïn.

Thëm ku wɛ̈k ë röt

Rëër ke cïn kërɛɛc yök

Yök ë kuɔɔny

Alɛ̈th ë kum nyin