خلاصه ای تغیرات در محدودیت ها

اگر تشویش دارید، با نمبر تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با نمبر 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزی راکه شما باید به یاد داشته باشید

 • شما باید ماسک نصب شده بر روی را بپوشید که دهن و بینی تانرا بپوشاند هنگامیکه از خانه بیرون میروید، بدون اینکه هرجای که زندگی میکنید
 • از دیگران حد اقل ۱.۵ فاصله محافظتی را رعایت کنید.
 • دستهایتان را مکرراً بشوئيد.
 • اگر احساس مریضی میکنید، خانه بمانید. به کار کردن نروید.
 • در دستمال کاغذی یا آرنج تان سرفه یا عطسه نمائید.
 • اگر شما کدام علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید، شما باید خود را معاینه کنید
 • معاینه ویروس کرونا برای هر شخص مجانی است. که این شامل کسان میشوند که کارت Medicare ندارند، مانند سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و پناهجویان.

ن صفحه

 

مرحله های محدودیت های فعلی ویکتوریا

پلان که برای کم کردن این محدودیت ها و مراحل که تا ویکتوریا به حالت عادی کوید (COVID Normal)‌ برگردد در پلان ویروس کرونا (COVID-19) برای بازگشایي مجدد موجود است

برای مناطق شهری ملبورن (Melbourne) یک پلان و برای مناطق اطراف ویکتوریا یک پلان دیگر موجود است.

رئیس عمومی صحت عامه (Chief Health Officer) میتواند این محدودیت ها را تغیر دهند اگر شرایط تغیرکنند.

مناطق شهری ملبورن (Melbourne)

قدم دوم: از ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۰ در مناطق شهری ملبورن (Melbourne)

از ساعت ۵ صبح مؤرخ ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۰ هیچ ممانعت گشت و گذر از طرف شب در مناطق شهری ملبورن نمیباشد

شما میتوانید برای یک از چهار دلایل هر گاه که بخواهید از خانه بیرون بروید:

 • خریداری مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری
 • ورزش (بیرون از خانه و محدود)
 • کار مجاز
 • مراقبت کردن، برای دلایل دلسوزانه و یا برای تداوی کردن.

برای ورزش و خریداری کردن لوازم ضروری، شما باید در ۵ کیلو متری خانه تان بمانید.

از این وقت به بعد:

 • الی پنج نفر از دو خانواده میتوانند که بیرون با هم ملاقات کنند.
 • برای متعلمین صنوف آمادگی الی ششم، دوره ثانوی (VCE/VET/VCAL) و مکاتبخاص در سمستر ۴ برگشت به مکاتب به طور مرحله وار میباشد.
 • محل های مراقبت از اطفال دوباره باز میگردند.
 • خیلی جاهای کار دیگر میتوانند باز گردند.
 • حوض های آب بازی که در بیرون باشند دوباره باز میگردند،‌ تمرین شخصی برای هر مربی الی دو نفر.
 • تجمعات مذهبی که در بیرون باشند الی پنج نفر و یک پیشوا اجازه دارند.
 • عروسی ها در بیرون الی پنج نفر اجازه دارند که دایر گردند (که هردو داماد و عروس و شاهدان در این جمله شمرده میشوند)
 • پولیس ویکتوریا میتوانند الی $4,957 دالر شما را جریمه کند اگر شما به اطراف ویکتوریا بدون دلیل قانونی سفر کنید. همچنان اگر شما با دوستان و خانواده که با شما یکجا زندگی نمیکنند بیرون از خانه در گروه های که تعداد افراد بیشتر از پنج نفر باشند با هم بیبینید شما جریمه خواهیم شوید. اگر دوستان و خانواده تان به خانه تان بدون دلیل مؤجه بیایند شما جریمه خواهیم شوید، دلیل مؤجه مانند مراقبت کردن میباشد.

قدم سوم: اگر اوسط از پنج قضیه جدید (به سطح ایالت) در ۱۴ روز گذشته کمتر باشد (به سطح ایالت)، و اگر متخصصین صحی موافقه کنند.

از این وقت به بعد:

 • هیچ ممنوعیت گشت و گذر نمیباشد و هیچ محدودیت بالای بیرون رفتن از خانه نمیباشد و یا اینکه به چه مسافه شما سفر کرده میتوانید.
 • الی ۱۰ نفر میتوانند بیرون با هم جمع شوند.
 • شما میتوانید در خانه تان الی پنج نفر مهمان که به خانواده دیگر مربوط باشند داشته باشید. ولی همه شان باید از عین خانواده باشند.
 • متعلمین صنوف ۷ الی ۱۰ ممکن دوباره به مکتب بروند اگر تعداد قضایاء کمتر باشند و اگر متخصصین صحی موافقه کنند.
 • تعداد قضایای مثبت ویروس کرونا کمتر بوده و اگر متخصصین موافق بودند.
 • دکان ها و سلمانی ها دوباره باز میگردند.
 • رستوران ها و کفی ها میتوانند باز گردند که چوکی ها را برای مشتریان در بیرون بگذارند و گروه ها محدود به ۱۰ نفر باشند.
 • برگشت ورزش بدون تماس فزیکی برای بزرگان به طور مرحله وار میباشد. ورزش در بیرون برای افراد که سن شان کمتر از ۱۸ باشد ادامه خواهم داشت (چه تماس فزیکی داشته باشد یا خیر).

قدم نهائی: بستگی دارد به مشوره صحت عامه و اگر هیچ قضیه جدید در ۱۴ روز قبل وجود نداشته باشد و متخصصین صحی موافقه کنند.

از این وقت به بعد:

 • الی ۵۰ نفر میتوانند که در بیرون با هم جمع شوند.
 • شما میتوانید الی ۲۰ نفر مهمان را درخانه تان داشته باشید.
 • همه دکانها باز میگردند.
 • رستوران ها و کفی های باز شده میتوانند که گروه های مشتریان نشسته در داخل الی ۲۰ نفر محدود بوده و مشتریان مجموع آن الی ۵۰ نفر محدود میباشند.
 • ورزش میتواند ادامه داشته باشد، البته بستگی به تدابیر حفاظتی دارد. ورزش های که تماس فزیکی دارند برای افراد که دارای همه سنین اند ادامه میداشته باشند.
 • به عروسی ها و جنازه ها الی ۵۰ نفر میتوانند بروند.
 • مراسم مذهبی عامه ادامه خواهم داشت، مشروط بر اصول که هر شخص چهار متر مربع ساحه داشته باشد.

شرایط نورمال ویروس کرونا (COVID Normal): اگر هیچ قضیه مثبت دیگر ویروس کرونا برای ۲۸ روز دیگر به وجود نیامد، و هیچ قضیه فعال نباشد (درسرتاسر ایالت)، و هیچ تشویش از نشر ناگهانی آن در استرالیا وجود نداشته باشد، و متخصصین صحی موافق بودوند.

از این وقت به بعد:

 • محدودیت ها آسان گردیده یا از بین رفته البته مشروط به شرایط محافظتی میباشد.
 • برگشت به کار در محل کار مرحله وار بوده برای افراد که در خانه کار میکنند.
 • برای جنازه ها و عروسی ها هیچ محدودتیت نمیباشد.
 • برای تجمعات و یا مهمانان در خانه هیچ محدودیت نمیباشد.

مناطق اطراف ویکتوریا

قدم سوم:

از ساعت ۱۱.۵۹ شب مؤرخ ۱۶ سپتمبر ۲۰۲۰ در مناطق اطراف ویکتوریا:

 • بالای دلایل بیرون رفتن از خانه هیچ محدودیت نمیباشد و یا فاصله را که در مناطق اطراف ویکتوریا شما میخواهید سفر نمائید.
 • الی ۱۰ نفر میتوانند بیرون با هم جمع شوند.
 • شما میتوانید الی پنج نفر مهمان که از خانه دیگر باشند داشته باشید. مهمانان باید از عین خانه باشند. شما میتوانید تنها یک فامیل دیگر را انتخاب نمائید که در جریان این محدودیت شما بتوانید به خانه شان بروید و تغیر نباید کند. اطفال که سن شان کمتر از ۱۲ ماه باشد جزء این پنج نفر مهمان شمرده نمیشوند.
 • رستوران ها و کفی ها میتوانند باز گردند که چوکی ها را برای مشتریان در بیرون بگذارند و گروه ها محدود به ۱۰ نفر باشند.
 • برگشت ورزش بدون تماس فزیکی برای بزرگان به طور مرحله وار میباشد. ورزش در بیرون برای افراد که سن شان کمتر از ۱۸ باشد ادامه خواهم داشت (چه تماس فزیکی داشته باشد یا خیر).

قدم نهائی: بستگی دارد به مشوره صحت عامه و اگر هیچ قضیه جدید در ۱۴ روز قبل (به سطح ایالت) وجود نداشته باشد و بستگی به موافقه متخصصین صحی میباشد.

از این وقت به بعد:

 • الی ۵۰ نفر میتوانند که در بیرون با هم جمع شوند.
 • شما میتوانید الی ۲۰ نفر مهمان را درخانه تان داشته باشید.
 • همه دکانها باز میگردند.
 • رستوران ها و کفی های باز شده میتوانند که گروه های مشتریان نشسته در داخل الی ۲۰ نفر محدود بوده و مشتریان مجموع آن الی ۵۰ نفر محدود میباشند.
 • ورزش میتواند ادامه داشته باشد، البته بستگی به تدابیر حفاظتی دارد. ورزش های که تماس فزیکی دارند برای افراد که دارای همه سنین اند ادامه میداشته باشند.
 • به عروسی ها و جنازه ها الی ۵۰ نفر میتوانند بروند.
 • مراسم مذهبی عامه ادامه خواهم داشت، مشروط بر اصول که هر شخص چهار متر مربع ساحه داشته باشد.

شرایط نورمال ویروس کرونا (COVID Normal): اگر هیچ قضیه مثبت دیگر ویروس کرونا برای ۲۸ روز دیگر به وجود نیامد، و هیچ قضیه فعال نباشد (درسرتاسر ایالت)، و هیچ تشویش از نشر ناگهانی آن در استرالیا وجود نداشته باشد.

از این وقت به بعد:

 • محدودیت ها آسان گردیده یا از بین رفته البته مشروط به شرایط محافظتی میباشد.
 • برگشت به کار در محل کار مرحله وار بوده برای افراد که در خانه کار میکنند.
 • برای جنازه ها و عروسی ها هیچ محدودتیت نمیباشد.
 • برای تجمعات و یا مهمانان در خانه هیچ محدودیت نمیباشد.

چطور محفوظ و صحتمند باشیم

ویروس کرونا (COVID-19) تا هنوز با ما است و میتواند به سرعت انتشار کند. برای محفوظ نگهداشتن خانواده ها و جامعه های خویش، ما همه ما باید نقش خود را ایفاء نمائیم.

اینها اقدامات ساده اند که شما میتوانید انجام دهید و محفوظ بمانید:

 • دستهایتان را با صابن و آب برای حد اقل ۲۰ ثانیه بشوئید.
 • در دستمال کاغذی یا آرنج تان سرفه یا عطسه نمائید.
 • از دیگران حد اقل ۱.۵ فاصله محافظتی را رعایت کنید.
 • ماسک نصب شده بر روی را بپوشید که دهن و بینی تانرا بپوشاند هنگامیکه از خانه بیرون میروید.
 • به معاینات طبی خویش بروید.
 • اگر احساس مریضی میکنید، خانه بمانید. به دیدن خانواده و کار کردن نروید.
 • اگر کدام علائم دارید خود را معاینه کنید و بعد از آن مستقیم خانه بروید.

کمک موجود است

اگر شما بخاطر از دست دادن عاید تان هنگامیکه شما منتظر نتایج معاینات تان استید تشویش دارید ، ممکن شما مستحق ۴۵۰$ دالر معاش معاینه و قرنطین ویروس کرونا (COVID-19) باشید.

اگر نتجه معاینه شما مثبت باشد و یا شما یکی از اقارب نزدیک کسیکه به این ویروس مبتلاء باشد استید، شما ممکن مستحق ۱۵۰۰$ دالر پرداخت باشید. برای معلومات بیشتر به خط مستقیم ویروس کرونا به شماره 1800 675 398 زنگ بزنید. اگر شما نیاز به ترجمان دارید، به دکمه (0) فشار دهید.

اگر شما یا کسی را که شما میشناسید احساس اضطراب یا تشویش میکند، شما میتوانید به Lifeline به شماره 13 11 14 و یا به Beyond Blue به شماره 1800 512 348 زنگ بزنید. اگر شما نیاز به ترجمان دارید، نخست به شماره 131 450 زنگ بزنید.

اگر شما احساس انزوا یا تنهایی میکنید، شما میتوانید به خط مستقیم ویروس کرونا (COVID-19) به شماره1800 675 398 زنگ بزنید و دکمه سه (3) را فشار دهید. تلفون شما با داعوطلبAustralian Red Cross وصل خواهم شد که آنها شما را با خدمات کمکی ساحوی تان وصل مینماید.

ماسک های روی

هر یکی از باشنده گان ویکتوریا که سن شان ۱۲ سال یا بیشتر باشد باید ماسک نصب شده بر روی را بپوشد که بینی و دهن را بپوشاند هنگامیکه بیرون از خانه میروند، الی اینکه کدام دلیل قانونی داشته باشند که نمیپوشند. مثلاً:

 • اگر شما تکلیف صحی داشته باشید مانند تکلیف جدی جلدی در روی تان و یا هم مشکل تنفسی داشته باشید
 • اگر شما در داخل موتر باشید، چه تنها و یا با کسیکه شما زندگی میکنید
 • اگر شما ورزش ثقیل را انجام میدهید، مگر شما باید با خود ماسک روی را داشته باشید.

از ساعت ۱۱:۵۹ شب، ۱۱ اکتوبر شما باید ماسک نصب شده بر روی را بپوشید که بینی و دهن را بپوشاند. به این معنی است که لوحه های محافظتی پلاستیکی>، گردن پیچ، و یا چادر دیگر در نفس خود منحیث روی پوش مکمل هیچ اعتبار نخواهد داشت.

اینکه محدودیت ها آسان میگردند و تحرکات بیشتر میگردند، پوشیدن ماسک روی که بینی و دهن را بپوشاند خیلی مهم میباشد.

 

معاینه و قرنطین

اگر علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید، شما باید خود را معاینه کنید و خانه بمانید الی اینکه نتجه خویش را بیگیرید.

علائم ویروس کرونا عبارت اند از:

 • تب، لرزه یا عرق
 • سرفه یا گلو درد
 • تنگی نفس
 • ریزش بینی
 • از دست دادن حس بو یا مزه
 • معاینه ویروس کرونا برای هر یکی مجانی است. که شامل افراد میشود که کارت میدیکییر ندارند، مانند سیاحین خارجی، کارگران مهاجر و پناه جویان.

اگر نتجه معاینه ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد، شما باید خود را درخانه خویش قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

اگر شما از اقارب نزدیک شخص باشید که مبتلاء به ویروس کرونا (COVID-19) باشد شما باید خود را برای ۱۴ روز قرنطین کنید. برای معلومات بیشتر به “چه باید کرد اگر نتجه معاینات ویروس کرونا (COVID-19) شما مثبت باشد”(Word) مراجعه نمائید.

منابع

لطفاً مواد ذیل را استفاده نموده و با جامعه خویش از طریق ایمیل، مطبوعات اجتماعی و یا شبکه های دیگر اجتماعی شریک نمائید.

معاینه و قرنطین

محفوظ ماندن

به دست آوردن کمک

روی پوشانیدن